Terje Rootwelt (tv.) som er administrerende direktør i Helse Sør-Øst og Beslutningsforums leder kunne sammen med Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst, gledelig dele at flere behandlinger fikk ja i møtet mandag 25. september (arkivbilde)

Tommel opp for Enhertu: Disse behandlingene sa Beslutningsforum ja til

Det ble tommel opp for brystkreftmedisinen Enhertu for pasienter med såkalt HER2-lav brystkreft. Det ble også gjort flere andre positive vedtak, men det ble også noen nei på mandagens møte.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket som det kanskje var knyttet størst spenning til på mandag, var beslutningen om hvorvidt Enhertu skulle innføres i spesialisthelsetjenesten som monoterapi til voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende (spredning) HER2-lav brystkreft. Pasientene har tidligere fått kjemoterapi ved metastaserende sykdom, eller fått sykdomstilbakefall under eller innen 6 måneder etter fullført adjuvant kjemoterapi. 

Beslutningsforum vedtok mandag 25. september at behandlingen skal innføres og tas i bruk fra 1. november i år. 

Mange pasienter med HER2 -av brystkreft har allerede fått behandling i norske private kreftklinikker med Enhertu. De har skaffet seg pengene gjennom innsamlingsaksjoner, betalt av egen lomme eller fått det dekket gjennom sin helseforsikring. 

Anne Cecilie Fossum (61) betalte over 1 million kroner for privat kreftbehandling med Enhertu. I starten på august fikk hun etter etter en langt kamp godkjent at Enhertu er den eneste forsvarlige behandlingen og at Diakonhjemmet sykehus vil dekke kostnadene for behandlingen. Nå er hun svært glad for at alle med hennes diagnose får Enhertu. 

– Jeg er svært lettet og utrolig glad for at alle som trenger det endelig gis lik mulighet til å få Enhertu betalt av det offentlige. Det er virkelig en gledens dag!, sier hun til HealthTalk. 

Lungekreft 

Det ble ti beslutninger om innføring av legemidler i møtet mandag. Syv var positive og tre var negative. 

Hyggelige nyheter var det også å finne for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Tecentriq (atezolizumab) ble mandag innført som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon (operasjon) og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall, der tumor har PD-LI-ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.

Behandlingen kan ifølge sakspapirene tas i bruk umiddelbart. 

Legemidlet Venclyxto (venetoklaks) var oppe i to saker under mandagens møte, men fikk kun ett ja: Medisinen ble innført i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi.

Samtidig fikk medisinen nei til innføring i kombinasjon med rituksimab (VR) som behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer.

Sarclisa i kombinasjon med Kyprolis innføres til benmargskreft

For pasienter med benmargskreft blir en ny type kombinasjonsbehandling, isatuksimab (Sarclisa), en CD38-rettet behandling, i kombinasjon med karfilzomib (Kyprolis) og deksametason, tilgjengelig fra 1. november.

– Vi forventer at mellom 75 og 90 pasienter er aktuelle for denne behandlingen hvert år. Vi er tilfredse med at vi har kommet fram til en løsning for denne pasientgruppen, sier Rootwelt. 

I møtet ble en annen, lignende kombinasjon til samme pasientgruppe også vurdert, Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab (Darzalex) og deksametason, der konklusjonen ble at den ikke innføres. Prisen på denne kombinasjonen står ikke i et rimelig forhold til den dokumenterte kliniske nytten – og her har prisen for Darzalex vært avgjørende. 

I begge disse sakene har det vært dialog med fagmiljø i forkant av beslutningene.

Dette er den komplette listen over vedtakekene fra mandagens møte i Beslutningsforum:

Disse fikk ja:

  • Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.
  • Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi.
  • Trastuzumabderukstekan (Enhertu) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft som har fått tidligere kjemoterapi ved metastaserende sykdom eller fått sykdomstilbakefall under eller innen 6 måneder etter fullført adjuvant kjemoterapi.
  • Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med karfilzomib (Kyprolis) og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling 
  • Risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har respondert utilstrekkelig på, har mistet respons på, eller er intolerante overfor konvensjonell behandling eller en biologisk behandling.
  • Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av: • voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på magnetisk resonanstomografi (MR), som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) • voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling
  • Bimekizumab (Bimzelx) alene eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiskelegemidler (DMARDs).

Disse fikk nei:

  • Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer
  • Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab (Darzalex) og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling 
  • Voklosporin (Lupkynis) i kombinasjon med mykofenolatmofetil til behandling av aktiv lupusnefritt (LN) klasse III, IV eller V (inkl. blandede klasser III/V og IV/V)
Powered by Labrador CMS