ESMO 2023:

Brystkreft: Ny målrettet cellegift gir bedre effekt enn vanlig cellegift

– Det viktigste er at legemidlet ser ut til å gi en bedre effekt enn vanlig cellegift, sier overlege og professor Bjørn Naume fra Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert Sist oppdatert

Naume snakket med HealthTalk om resultatene og dataene som ble lagt frem fra fase 3-studien TROPION-Breast-01, rett etter presentasjonen på en såkalt «presidential»-sesjon på ESMO i Madrid mandag denne uka. 

Dette viste studien:

Den målrettede cellegiften nådde sitt primære endepunkt, med signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (PFS) versus forskerens valg av kjemoterapi. Mer konkret: Datopotamab deruxtecan reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 37%. Median progresjonsfri overlevelse var 6,9 måneder i pasienter som ble behandlet med datopotamab deruxtecan og 4,9 måneder for de som ble behandlet med kjemoterapi.

– Dette ga pasientene en to måneders lengre kontroll på sykdommen. Det høres ikke så forferdelig mye ut, men dette kan være av betydning i seg selv. Dessuten så vi en lavere bivirkningsfrekvens når det gjelder mer alvorlige bivirkninger, som er bra for pasientene som eventuelt kan få tilbud om denne behandlingen, sier Naume. 

For tidlig å snakke om overlevelse

Han forteller at overlevelsestallene ennå ikke er modne. 

– Samtidig er det fremdeles for tidlig å si om behandlingen har betydning for hvor lenge pasientene lever. Det trenger vi data på for å bli sikre på hvor effektivt dette legemidlet er. 

732 pasienter deltok i studien. De hadde inoperabel eller metastatisk hormonreseptor-positiv, HER2-negativ brystkreft og hadde tidligere blitt behandlet med kjemoterapi. PFS-fordelen var konsekvent på tvers av de undersøkte subgruppene. Tallene for totaloverlevelse (OS) favoriserte datopotamab deruxtecan-gruppen (HR 0,84), selv om dataene ennå ikke er modne.

Fokus på målrettet cellegift

De nyeste legemiddelkongressene har tydelig fremhevet studier knyttet til denne typen medikamenter. Antistoff-legemiddelkonjugater (ADC-er), ofte referert til som målrettet cellegift, transformerer nå behandlingsstrategiene for inoperabel eller metastatisk brystkreft.

Dette er Trodelvy

Trodelvy er en form for målrettet cellegift (antistofflegemiddelkonjugat) som retter seg direkte inn mot kreftcellene ved at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftcellene. Antistoffet binder til et protein (TROP-2) som er lavt uttrykt på flere normale celletyper, men som er mye høyere uttrykt på kreftceller. 

Dette antistoffet, som kan ha mange enheter av cellegift-molekylet bundet til seg, blir så tatt opp i kreftcellene. Inne i cellen hemmer legemidlet cellens evne til å reparere DNA-skader og gjør at kreftcellen dør. Dette kan bremse forverring eller spredning av kreften.

Under ESMO-konferansen i Madrid ble det lagt frem oppdaterte overlevelsesdata fra DESTINY-Breast04-studien. Disse dataene peker på en kontinuerlig forbedring i totaloverlevelse ved bruk av den målrettede cellegiften trastuzumab deruxtecan, bedre kjent med merkenavnet Enhertu.

– Datopotamab deruxtecan har et annet antistoff, men den samme cellegiften som det nå etterhvert så velkjente ADC-en Enhertu. Hva er forskjellen på de to legemidlene?

– Enhertu har et antistoff som binder til HER2 og som kan brukes på pasienter som er HER2-positive, men også for de som har kreft som svakt uttrykker HER2. Legemidlet har vist effekt i begge disse typene og er godkjent av Beslutningsforum. Når det gjelder datopotamab deruxtecan så retter det seg mot et annet overflatemolekyl på kreften som heter Trop2, og som er uttrykt bredere enn HER2-molekylet. Derfor er det interessant som en ytterligere utvidelse av muligheten for å behandle med disse nye medikamentene for brystkreftpasienter, sier Naume.

Overlege og professor Bjørn Naume

På den samme presidentmøtet ble det også presentert en studie der datopotamab deruxtecan ble testet ut på pasienter med ikke-småcellet lungkreft. 

– Jeg skal ikke være den som tolker lungekreftdataene men det ser ut til at legemidlet har effekt i denne gruppen også, så det er spennende at man får slike medikamenter.

Spent på konkurransen

– Nå er ikke datopotamab deruxtecan innen brystkreft foreløpig ikke godkjent hverken i USA eller Europa og dermed heller ikke i Beslutningsforum. Når tror du pasientene kan ta legemidlet i bruk?

– Vi ønsker at studien kommer opp med noe lengre observasjonstid og at kommer en publikasjon av dataene i en anerkjent publikasjon. Men vi har allerede en målrettet cellegift som heter Trodelvy eller sacituzumab govitecan. Den har et antistoff som søker den samme krefttypen som datopotamab deruxtecan (trop2) men den bærer med seg en annen cellegift. Legemidlet er godkjent i Europa for inoperabel eller metastatisk hormonreseptor-positiv, HER2-negativ brystkreft, men venter på vurdering i Nye metoder. Det blir derfor spennende å se hvordan datopotamab deruxtecan konkurrerer med Trodelvy. Her er det med andre ord mye som er uavklart når det gjelder hvordan vi kommer til å bruke disse medikamentene for jeg vil jo forvente at de blir godkjent etter hvert, men det er jo også et spørsmål om pris, avslutter Naume. 

Powered by Labrador CMS