BEKYMRET: Professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen frykter at Beslutningsforum vil si nei - til tross for at kombinasjonen Venclyxto og azacitidin nå er standardbehandlingen for AML-pasienter som ikke kan motta intensiv cellegift i nesten alle vestlige land.

Kreftlege frykter Beslutningsforum vil si nei til leukemi-medisin - mener SLV bruker feil prisestimat

I to og et halvt år har Legemiddelverket utredet om nydiagnostiserte pasienter med akutt myelogen leukemi skal få det målrettede legemidlet Venclyxto. På mandag skal Beslutningsforum fatte sitt vedtak. Men Bjørn Tore Gjertsen som er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus, frykter det blir et nei fordi Legemiddelverket har beregnet dobbel pris på legemidlet.

Publisert Sist oppdatert

I dag får norske pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) tilbud om behandling med cellegiften azacitidin. Beslutningsforum skal på mandag avgjøre om de i tillegg skal få det effektive målrettede legemidlet Venclyxto som inneholder virkestoffet venetoklaks.

Hvert år får 150 – 200 nordmenn diagnosen AML, og omtrent 60 av disse pasientene vil være aktuelle for å få denne kombinasjonsbehandlingen.

Akutt myelogen leukemi (AML)

Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for leukemi hos voksne. AML er en alvorlig, raskt utviklende sykdom, med høy dødelighet. AML rammer alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos eldre over 65 år. Hvert år får 150 – 200 nordmenn diagnosen AML, og omtrent 60 av disse pasientene vil være aktuelle for å få Venclyxto.

– Dette er den mest effektive behandlingen vi har fått for AML- pasienter på mange år, og et flertall av pasientene har respons på behandlingen og gir dem økt livskvalitet og lengre overlevelse. Med dagens standardbehandling vil dessverre de aller fleste få tilbakefall ganske raskt, sier Gjertsen.

– Norge i en særstilling

Men nå frykter han at Beslutningsforum vil si nei - til tross for at kombinasjonen Venclyxto og azacitidin nå er standardbehandlingen for pasienter som ikke kan motta intensiv cellegift i nesten alle vestlige land.

– Så godt som alle land har innført denne behandlingen, unntatt Norge. Vi er dessverre i en særstilling. Beslutningsforum kan ikke skjule seg bak og si at det bare er noen land som har innført behandlingen - alle de store EU-landene og våre nordiske naboer har gjort det. Nå er jeg svært urolig for at våre pasienter ikke får ta i bruk denne effektive behandlingen, sier Gjertsen til HealthTalk.

– Hvorfor frykter du det?

– Jeg frykter at det kommer til å bli et nei i Beslutningsforum rett og slett fordi Legemiddelverket i sin kost-nytteanalyse overdriver kostnadene ved å behandle med dette legemidlet. Både det kliniske miljøet og produsenten av legemidlet har fortalt dette til Legemiddelverket, men vi har ikke blitt hørt.

Feil dose og behandlingslengde

Gjertsen forteller at han selv og flere norske leukemileger har erfaring fra å bruke Venclyxto i kombinasjon med azacitidin. – Vi har i endel tilfeller brukt denne behandlingen og særlig under Covid-perioden for å holde pasientene i størst mulig grad borte fra sykehuset. Da erfarte vi at dosen og behandlingslengden som Legemiddelverket legger til grunn i sin metodevurdering er helt feil, sier han.

Nordisk AML Gruppe

Nordisk akutt myelogen leukemi gruppe ble opprettet i 2022 for å øke nordiske hematologers kunnskap om AML, og å stimulere til mer forskning på diagnostikk og behandling. Nordisk AML Gruppe har etablert den kliniske studien LD VENEX. Her brukes venetoklaks i 2 uker deretter i 7 dager i hver syklus på 28 dager. Studien er akademisk og har fått noe lokal støtte. Studien bygger på erfaringer i Sverige og Finland, hvor det i praksis ofte ikke lar seg gjøre å bruke venetoklaks i 28 dager. Biomarkør-analyser i studien fokuserer på å finne de pasientene som har gunstig effekt av venetoklaks.

Doseintensitet og behandlingsvarighet har selvsagt stor betydning for legemiddelkostnaden for Venclyxto, og dermed også for kostnadseffektiviteten til legemidlet.

Statens legemiddelverk forutsetter i sin kost-nytteanalyse en dosering som er om lag 30 prosent høyere og en behandlingslengde som er det dobbelte av det som er klinisk praksis i Norge. – Det gjør at legemiddelkostnaden i Legemiddelverkets regnestykke blir urealistisk høy - omtrent det dobbelte av det vi ser i klinisk praksis. Dette reduserer kostnadseffektiviteten til legemidlet betydelig slik at det er en overhengende fare for at Beslutningsforum kommer til å si nei til å innføre behandlingen, sier Gjertsen.

Konservative

– Hvorfor har ikke Norge allerede innført denne behandlingen?

– Systemet vårt for godkjenning av legemidler er rigget slik at det går veldig langsomt. Systemet for Nye metoder har brukt 2 ½ år på å gjøre klar til denne beslutningen, mens andre land har kastet seg rundt og vært mye raskere til å godkjenne behandlingen, sier Gjertsen. Danmark godkjente behandlingen i september 2022, mens Sverige sa ja i desember i fjor. Behandlingen er også tatt i bruk i blant annet Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Belgia og Finland.

– Vi er jo et lite land, så kanskje er det slik at de eksterne ekspertene som Legemiddelverket får innspill fra ikke vet nok om medikamentet, og så ser vi at legemiddelbyråkratiet vårt ofte er konservativt når de vurderer effekten til nye legemidler, sier Gjertsen.

Systemet for nye metoder sier i en epost til HealthTalk at de ikke ønsker å kommentere saken før vedtaket er fattet i Beslutningsforum på mandag.

Gir økt overlevelse

Økt overlevelse

Effekten og risikoen ved behandling med Venclyxto ved AML er undersøkt i en klinisk studie som heter VIALE-A. I studien ble pasientene trukket ut til å få behandling enten med Venclyxto sammen med azacitidin eller med placebo sammen med azacitidin. Etter om lag 20 måneder så man på hvor mange av pasientene i hver gruppe som hadde fått respons av behandlingen og overlevd. 66 prosent av pasientene som fikk Venclyxto oppnådde respons, sammenlignet med om lag 30 prosent av de som ikke fikk Venclyxto. Pasientene som fikk Venclyxto hadde også lenger overlevelse. Etter en oppfølging på 43 måneder var median overlevelse (OS) 14,7 måneder i Venclyxto + azacitidin-armen og 9,6 måneder i azacitidin-armen. Responsrater målt som komplett remisjon var også signifikant forbedret med Venclyxto + azacitidin sammenliknet med azacitidin alene.

Powered by Labrador CMS