– En midlertidig innføring gir både pasienter tilgang til legemiddelet, samtidig som vi sikrer at vi forvalter offentlige helseressurser i tråd med prioriteringskriteriene, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.

Beslutningsforum vil at kreftmedisin innføres midlertidig - med solid rabatt

Beslutningsforum ga mandag Sykehusinnkjøp i oppdrag å forhandle fram en alternativ prisavtale med legemiddelfirmaet Janssen som kan åpne for en midlertidig innføring av lungekreftlegemidlet Rybrevant.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne mener at denne saken er et eksempel på hvordan Nye metoder og Sykehusinnkjøp tilbyr alternative prisavtaler, slik at pasientene i Norge får tidlig tilgang til nye legemidler. Men det ligger i kortene at legemiddelselskapet Janssen må være villig til å gi en solid prisrabatt for at legemidlet skal bli tatt i bruk på norske sykehus.

Rybrevant

Rybrevant (amivantamab) er et målrettet legemiddel til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon. Markedsføringstillatelsen fra EU-kommisjonen baserer seg på den enarmede studien CHRYSALIS. Markedføringstillatelsen er betinget og krever innsendelse av ytterligere effekt- og sikkerhetsdata fra en pågående fase 3-studie. Indikasjonsteksten i MTen begrenser Rybrevant til bruk etter platinabasert behandling, og metodevurderingen omhandler derfor bruk i 2. linje eller senere.

– Her vil en midlertidig innføring både gi pasienter tilgang til legemiddelet, samtidig som vi sikrer at vi forvalter offentlige helseressurser i tråd med prioriteringskriteriene. I den nylig lanserte strategien for persontilpasset medisin pekes alternative prisavtaler på som et av verktøyene for implementering av slike målrettede legemidler, sier Bryne i en pressemelding.

Alternativ prisavtale

I møtet vedtok Beslutningsforum å gi en konseptgodkjenning, slik at Sykehusinnkjøp kan forhandle fram en alternativ prisavtale for midlertidig innføring av Rybrevant. En alternativ prisavtale innebærer at legemidlet kan innføres midlertidig til en lav pris, som kan oppjusteres ved en ordinær beslutning etter en ny metodevurdering. Prisen henger på den måten sammen med den dokumenterte effekten av legemiddelet.

– Det er stor usikkerhet rundt den relative effekten av dette legemiddelet per nå. Midlertidig innføring kan i slike tilfeller være en egnet måte å tilgjengeliggjøre legemiddelet for norske pasienter. Dette skjer i påvente av data fra pågående studier, som kan gjøre det mulig med en ordinær innføring, sier Bryne.

Nye data kan gi ordinær innføring

Når en ny metodevurdering med kostnads- og effektivitetsvurdering er klar, kan Beslutningsforum ta en ordinær beslutning. Betalingen for legemidlet vil da revurderes – og kan gå opp hvis dataene tilsier det. Dette er forskjellen fra ordinær innføring, hvor prisen ikke kan økes.

– Vi håper forhandlingene med selskapet når fram, slik at vi kan få på plass en akseptabel risikodeling mellom staten og industrien i påvente av dokumentasjon, selv om kostnadseffektiviteten ikke er kjent. Dette kan sees på som et samarbeid, der vi gjør legemiddelet tilgjengelig i en begrenset periode, mens leverandøren kommer tilbake med mer dokumentasjon, avslutter Bryne.

Slik fungerer en midlertidig innføring

Vanligvis baseres avtaler mellom sykehusene og legemiddelindustrien seg på en vurdering av kostnadseffektivitet. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har åpnet for tidlig og midlertidig godkjenning av legemidler. Rybrevant er et av disse – og er altså et målrettet legemiddel med midlertidig markedsføringstillatelse fra EMA. En av konsekvensene av den tidlige EMA-godkjenningen er at det da ofte ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for at Statens legemiddelverk kan presentere en troverdig kostnads- og effektivitetsvurdering til Beslutningsforum. Derfor har Sykehusinnkjøp tatt initiativ til å vurdere en alternativ prisavtale for midlertidig innføring – i påvente av nye data.

Powered by Labrador CMS