Beslutningsforum trenger mer kunnskap før de innfører en avansert algoritme som kan hjelpe legen til å forutsi risiko for svangerskapsforgiftning. Bildet viser en lege som utfører en ultralydundersøkelse.

Går i tenkeboksen med avansert screening av svangerskapsforgiftning

Beslutningsforum trenger mer kunnskap og ber St. Olavs Hospital gjennomføre en implementeringsstudie av en avansert algoritme som kan hjelpe legene til å bedre forutsi risiko for svangerskapsforgiftning.

Publisert

– Vi trenger å vite mer om ressurbruken ved å ta i bruk algoritmen, sier Inger Carthrine Bryne som er leder av Beslutningsforum og adm.dir. i Helse Vest. – Vi ønsker at implementeringsstudien særlig fokuserer på de ressursmessige og organisatoriske konsekvensene av å innføre algoritmen. Implementeringsstudien skal evalueres og legges til grunn for eventuell beslutning om innføring, forteller hun.

Oppdraget med å utarbeide forslag til utforming og gjennomføring av studien gis til Senter for fosterdiagnostikk ved St. Olavs hospital.

Bedre risikovurdering

I 2020 oppstod det svangerskapsforgiftning (preeklampsi) i 2,6 prosent av svangerskapene i Norge. Svangerskapsforgiftning medfører økt risiko for tidlig fødsel og for sykelighet og død hos mor og barn.

HealthTalk skrev lørdag at en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet indikerer at screening med en algoritme tidlig i svangerskapet bedrer muligheten for å forutsi risiko for svangerskapsforgiftning. Effektiv forebygging kan redusere antall for tidlig fødte barn (før uke 37) der mor har svangerskapsforgiftning (preterm preeklampsi) med anslagsvis 173 tilfeller årlig.

Algoritmen er relativt komplisert og avdekker risiko for svangerskapsforgiftning basert på data om mors kjennetegn, blodtrykk, ultralyd-undersøkelse som inkluderer blodgjennomstrømning i arterier til livmor og måling av en biomarkør (PlGF) i mors blod i svangerskapsuke 11-14.

Dagens metode er ikke god nok

Fungerende avdelingsdirektør Jan Marcus Sverre på FHI har ledet arbeidet med metodevurderingen av algoritmen som er utviklet av Fetal Medical Foundation.

Han forteller at i dag vurderes risiko for preeklampsi på grunnlag av ulike karakteristika ved den gravide, samt historikk fra eventuelle tidligere svangerskap. Dette gjøres av de som i dag er ansvarlig for svangerskapskontroll som er jordmor og fastlege som event henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Behandles med acetylsalisylsyre

Jan Marcus Sverre forteller at tidlig og forbedret identifisering av gravide kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning gjør at man kan starte forebygging med tanke på å unngå svangerskapsforgiftning med forløsning av barnet før uke 37.

– Effektiv forebygging forutsetter oppstart med lavdose acetylsalisylsyre (ASA) før uke 16 av svangerskapet og med forutsetningene som er lagt til grunn i våre analyser vil slik forebygging kunne bidra til å unngå at rundt 170 barn blir født i uke 37 eller tidligere, der mor har svangerskapsforgiftning, sier han.

Powered by Labrador CMS