OPTIMIST: BerGenBio-sjef Martin Olin går i dag ut med nye data for legemidlet Bemcentinib som øker sannsynligheten for suksess i selskapets sentrale førstelinjestudie innen ikke-småcellet lungekreft.

BerGenBio presenterer nye data: – Styrker utvilsomt optimismen til studien

I en markedsoppdatering mandag presenterer BerGenBio nye data fra to av selskapets studier. Ledelsen mener at datasettene øker sannsynligheten for suksess i selskapets hovedstudie på lungekreft i førstelinje.

Publisert Sist oppdatert

– Det vi har lært fra disse to fase 2-studiene styrker utvilsomt optimismen til det viktige arbeidet vårt innen førstelinje-behandling av ikke-småcellet lungekreft, som er den studien selskapet fokuserer på fremover, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

Dette er en fase 1b/2a-studien skal evaluere bemcentinib i førstelinje hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med STK11-mutasjoner. STK11 er et gen der feil eller mutasjoner på genet fører til veldig dårlig respons på nåværende tilgjengelig standard behandling som består av kombinasjon av cellegift og immunterapi. At studien utføres i førstelinjebehandling betyr at pasientene som mottar bemcentinib i kombinasjon med standard behandling ikke har fått noen annen behandling tidligere. BerGenBio doserte første pasient i denne studien i mars.

Men i dagens markedsoppdatering rettet BergenBio fokuset mot to pågåemde andrelinjestudier:

I den ene studien blir selskapets legemiddelkandidat bemcentinib undersøkt i andrelinje med PD-L1-hemmeren Keytruda (pembrolizumab) til behandlingen av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). BerGenBio la frem tidlige topplinjedata for studien i februar, og nå understøtter ytterligere data i studien at det har vært gjort oppmuntrende funn.

– De nye dataene indikerer at AXL-hemming med bemcentinib bidrar bredt til en betydelig klinisk fordel, også for de pasientene med genmutasjoner som i dag ikke kan behandles effektivt. Særlig stor er fordelen for pasienter med AXL-uttrykk, både når det gjelder respons ogvoverlevelse. Dette er en viktig bekreftelse for oss når vi nå jobber med studien vår i førstelinje, sier Olin.

Konkret bekrefter tilleggsdataene en klinisk meningsfull forbedring i median total overlevelse og median progresjonsfri overlevelse hos pasienter uavhengig av PD-L1 nivå. Videre indikerer tilleggsdataene ingen større sikkerhetsutfordringer sammenliknet med behandling med pembrolizumab alene.

– Dette er meget lovende, ettersom pasienter med lavt PD-L1-nivå ikke opplever fordeler med tilgjengelige PD-L1-hemmere. Videre indikerer dataene at pasienter med genmutasjoner der det er dårlig prognose for respons på tilgjengelige behandlinger, faktisk responderer veldig bra på kombinasjonen av bemcentinib og prembrolizumab, sier Olin.

Oppløftende data fra blodkreftstudie

I den andre studien som dagens markedsoppdatering fokuserer på presenterer BerGenBio topplinjedata fra andrelinje-studien av bemcentinib som monoterapi og i kombinasjon med lavdose cytarabin (LDAC) hos personer med tilbakevendende, refraktær akutt myelogen leukemi (AML), samt MDS. Datasettet indikerer at AXL-hemming med bemcentinib forbedrer behandlingsutfallet også for disse typer kreft.

– Isolert seg er dette ekstremt oppløftende data for oss fordi studien bekrefter at selektiv hemming av AXL viser lovende kliniske fordeler for pasientene. Det er også første gang selskapet har vist at bemcentinib har klinisk effekt som monoterapi. Ettersom standard behandling i førstelinje for disse typer kreft er endret, er dataene imidlertid ikke helt sammenliknbare til de pasientene som i dag er i andrelinje-behandling, sier Olin.

Skal hente inntil 250 millioner kroner

BerGenBio meldte i april at styret har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon for å hente inntil 250 millioner kroner. Flere investorer har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for aksjer i emisjonen. Forslaget skal gjennom ordinær generalforsamling 22. mai.

– I all hovedsak vil kapitalen brukes til utviklingsløpet vårt innenfor ikke-småcellet lungekreft. I denne studien forventer vi å presentere vesentlige nyheter det neste halvannet året, sier Olin.

Av markedsoppdateringen til BerGenBio går det videre frem at kontantbeholdningen ved utgangen av første kvartal var på 73 millioner kroner, og at selskapets kontantstrøm fremover vil bli betydelig forbedret gjennom flere kostnadsreduksjoner.

Powered by Labrador CMS