DMP BRUKER TID: Årsaken til at det tar lengre tid før legemidler kan bli innført i spesialisthelsetjenesten skyldes økt saksbehandlingstid i Direktoratet for medisinske produkter, som ledes av Audun Hågå.

Ventetiden på nye medisiner har blitt enda lengre

Tiden det tar før nye medisiner kan behandles og godkjennes i Beslutningsforum økte i 2023. Årsaken er at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) bruker lengre tid på saksbehandlingen.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av årsoppsummeringen til Nye metoder som ble offentliggjort mandag. 

I løpet av 2023 behandlet systemet for Nye metoder totalt 97 metoder, hvorav 80 var legemidler. Blant disse utgjorde kreftlegemidler den største kategorien, med hele 31 forskjellige typer.

Vedtakene i Beslutningsforum

I 2023 har Beslutningsforum for nye metoder tatt stilling til 93 (unike) legemidler, indikasjonsutvidelser eller nye kombinasjoner av legemidler. Av disse 93 sakene ble 59 besluttet innført (63 prosent) og 34 ble besluttet ikke innført (37 prosent). Fem legemidler var oppe til behandling to ganger, mens ett legemiddel ble behandlet tre ganger. Noe som førte til at det totalt var 100 beslutninger om legemidler i 2023. 

I 2023 var det totalt 40 (43 prosent) legemidler eller indikasjonsutvidelser innenfor sykdomskategorien kreft, hvorav 20 (50 prosent) ble innført. 20 legemidler (50 prosent) ble ikke innført. 

Ikke fornøyd

Leder for Beslutningsforum, Terje Rootwelt, er klar på at han ikke er fornøyd med utviklingen. Ifølge Rootwelt står legemiddelselskapene fremdeles for mer enn halvparten av tiden som går med, men legemiddelselskapenes andel av samlet tidsbruk er redusert gjennom 2023. I løpet av 2023 har det imidlertid vært en økning i tiden Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere kjent som Statens legemiddelverk, bruker på å utføre metodevurderinger. En metodevurdering innebærer en grundig vurdering av legemidlets effekt, sikkerhet, samt en vurdering av dets kostnadseffektivitet og potensielle budsjettkonsekvenser. Selv om Legemiddelverkets mål er å fullføre en metodevurdering innen 180 dager, strekker prosessen seg ofte ut til over ett år.

Den økte tidsbruken i DMP skjedde selv om antallet legemidler rapportert til Nye metoder var betydelig lavere sammenlignet med de foregående årene. Mens det i 2023 ble rapportert inn 80 metoder, var de tilsvarende tallene for 2022, 2021 og 2020 henholdsvis 110, 134 og 121 metoder.

Tror på bedring

Rootwelt tror at flere allerede iverksatte tiltak vil bidra til å snu denne utviklingen i året vi nå er inne i.

– Å redusere den totale saksbehandlingstiden har gjennom hele 2023 hatt, og vil fremdeles ha, et sterkt fokus i Nye metoder. Noe av den økte tidsbruken i 2023 skyldes «gamle saker» som drar snittet opp. Men, en opprydding i disse og ikke minst en rekke iverksatte tiltak, forventer jeg vil gi en større nedgang i total saksbehandlingstid i 2024, sier Rootwelt.

Dette er tiltakene som Beslutningsforum allerede har igangsatt og som Rootwelt forventer vil få ned saksbehandlingstiden:

  • I desember i fjor innførte Beslutningsforum en forenklet prosess for hurtiginnføring av immunterapi. Dette innebærer at legemiddelselskapene må akseptere en pris under et gitt pristak for å bli med i den nye ordningen
     

  • I juni i fjor innførte Beslutningsforum en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. En metode som blir vurdert som sammenlignbar med en annen metode, kan få en forenklet vurderingsprosess. Denne ordningen innebærer at dersom et legemiddel vurderes som sammenlignbart med et annet legemiddel, bestilles ikke ytterligere metodevurdering. Den tidlige vurderingen, sammen med et prisnotat, vil være grunnlag for videre prosess i Nye metoder. 

  • I mai i fjor måtte legemiddelselskapene selv anmode om at det skulle iverksettes en metodevurdering. En leverandør som ønsker et legemiddel for en indikasjon vurdert for innføring i norsk spesialisthelsetjeneste, skal nå sende en anmodning om vurdering til Nye metoder. 

Rootwelt sier han er meget fornøyd med at Beslutningsforum i desember i fjor innførte en ny ordning som gjør at pasienter kan få tilgang til immunterapi raskere. 

– Denne ordningen frigjør ressurser flere steder i Nye metoder-systemet, og da spesielt hos DMP. Vi vet at metodevurderingsarbeidet er ressurskrevende. Hvis vi ikke må gjøre metodevurderinger for alle disse nye sakene, så kan vi få mye kortere saksbehandlingstid for disse og samtidig bruke den frigjorte kapasiteten til å vurdere andre legemidler. Det gir også klinikerne og leverandørene større forutsigbarhet, og vil kunne redusere ressursbruken hos dem, sier Rootwelt.

 

Mange aktører

Hver måned vurderer Beslutningsforum hvilke nye legemidler og metoder som skal brukes i sykehusene. Men før saken kommer opp i Beslutningsforum, så har den vært gjennom flere faser og innom mange aktører.

– Vi er mange aktører som legger ned en solid innsats for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Jeg oppfatter samarbeidet mellom de ulike aktørene som godt, men vi må fortsette å jobbe for at tiden det tar før et nytt legemiddel blir tilgjengelig for norske pasienter er så kort som mulig. Det gjelder for alle aktørene i Nye metoder, sier Rootwelt. Han understreker at Nye metoder har som mål å sikre rask, effektiv og riktig saksbehandling som gir alle pasientgrupper likeverdig tilgang til metoder. 

Powered by Labrador CMS