Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker til tross for at flere behandles

Ventetiden og fristbrudd øker

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten økte med seks dager i årets fire første måneder, og brudd på behandlingsfristene vokser i alle sektorer. Samtidig behandler sykehusene flere pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser tall som er rapportert til Norsk pasientregister ved utgangen av april 2023.

Gjennomsnittlig ventetid for de som fikk helsehjelp var 69 dager i de fire første månedene i 2023, en økning på seks dager sammenlignet med samme periode i fjor. Ventetiden var 71 dager i somatisk sektor, 52 dager i psykisk helsevern for voksne og 55 dager i psykisk helsevern for barn og unge. For TSB (rusbehandling) var ventetiden 33 dager, og den var stabil sammenlignet med fjoråret. For de andre sektorene økte ventetiden, særlig innen somatikk.

Andelen brudd på fristene øker i alle sektorer, men spesielt i somatikken. Andelen brudd på fristene er nå 8,7 prosent innen somatikk, litt over fem prosent innen psykisk helsevern og 3,2 prosent innen TSB.

Flere behandles

Antallet behandlede pasienter har økt innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern for barn og unge. I første tertial 2023 ble nesten 1,2 millioner pasienter behandlet ved somatiske sykehus, noe som utgjør en økning på 4,3 prosent fra 2022. Antallet døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner har økt.

I løpet av første tertial 2023 mottok nesten 107 000 voksne og 50 000 barn og unge helsehjelp innen psykisk helsevern. Antallet pasienter økte med syv prosent innen psykisk helsevern for barn og unge, og var omtrent uendret innen psykisk helsevern for voksne. Antallet polikliniske kontakter har økt i psykisk helsevern.

Over 24 000 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), noe som tilsvarer en økning på fire prosent fra 2022. Døgnaktiviteten var relativt stabil sammenlignet med året før, mens det var en liten nedgang i antallet polikliniske kontakter.

Powered by Labrador CMS