Snart kan dette navnet måtte fjernes både på utsiden og på innsiden av Legemiddelverkets lokaler på Helsfyr i Oslo, etter at det i revidert nasjonabudsjett foreslås å endre navnet til Direktoratet for medisinske produkter.

Legemiddelverket får nytt navn - disse direktoratene slås sammen

Statens legemiddelverk blir ifølge revidert nasjonalbudsjett et direktorat fra 1. januar 2024. I tillegg slås Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse sammen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er kun to av de foreslåtte endringene i utkastet til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem torsdag 11. mai. Prosjektet for å gjennomføre de foreslåtte endringene skal ledes av avtroppende direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, som fra 15. mai går inn i rollen som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet for å jobbe med dette prosjektet.

SLV blir direktorat

Statens legemiddelverk vil ifølge budsjettet styrkes og skal endre navn til Direktoratet for medisinske produkter. Regjeringen skriver at etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp.

«Etaten får et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter», skrives det.

Videre pekes det på at anskaffelsesansvaret innen vaksinefeltet også flyttes fra Folkehelseinstituttet til etaten. Ansvaret for området «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter, mens øvrige oppgaver innen bioteknologifeltet blir værende i Helsedirektoratet.

Slås sammen

En annen stor nyhet er den foreslåtte sammenslåingen av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Disse slås nå sammen i en såkalt virksomhetsoverdragelse. Regjeringen skriver i revidert nasjonabudsjett at Helsedirektoratet nå skal rendyrkes som en utvidet og mer helhetlig myndighetsetat med «følge med-funksjoner» og rådgivningsfunksjoner innen hele helse- og omsorgstjeneten og folkehelseområdet.

« Tiltaket innebærer en samling av myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjoner og ansvar for registeranalyser og statistikk innen helse- og omsorgstjeneste- og det brede folkehelsefeltet i Helsedirektoratet. Dette betyr blant annet at deler av folkehelsefeltet flyttes fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet».

– Mer spisset kunnskapsetat

Hva betyr dette for Folkehelseinstituttet (FHI)? Ifølge revidert nasjonabudsjett skal FHI rendyrkes som en mer spisset kunnskapsetat med ansvar for kunnskapsoppdatering og forskning.

« Innenfor smittevern og miljømedisin vil imidlertid Folkehelseinstituttet som i dag ha operativt fagansvar, herunder overvåknings-, gjennomførings- og rådgivningsfunksjoner. Regelverksfortolkning og formelle myndighetsoppgaver vil samles i Helsedirektoratet. Helseregistrene i Helsedirektoratet, Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF og Helseregisterområdet inklusiv Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets registre», skrives det.

Referanselaboratoriene og øvrige laboratorier videreføres i Folkehelseinstituttet inntil videre. Plassering av laboratoriedrift og laboratoriefunksjoner innen mikrobiologi/smittevern i den sentrale helseforvaltningen utredes med mål om en mer hensiktsmessig, kostnadseffektiv og tverrsektoriell organisering på sikt.

Hele utkastet til revidert nasjonabudsjett kan leses her.

Powered by Labrador CMS