Beslutningsforum:

FATTET BESLUTNINGER: Beslutningsforum, her ved leder og Helse Sør-Øst-direktør Terje Rootwelt (t.v) og fagdirektør Ulrich Spreng, avbildet etter møtet mandag 22. januar.

Beslutningsforum: Nei til fire og ja til tre legemidler 

Til sammen syv nye behandlingsmetoder var oppe til vurdering i Beslutningsforums første møte i 2024. Tre av disse kan nå tas i bruk i norske sykehus.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk kommer tilbake med videointervju med Rootwelt og Spreng senere i dag. 

Mandag holdt Beslutningsforum sitt første møte for 2024. Der besluttet forumet, som består av direktørene for de regionale helseforetakene (RHF-ene), å innføre tre nye behandlinger i spesialisthelstjenesten:

 • Olaparib (Lynparza) og abirateron i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne, der kjemoterapi ikke er klinisk indisert
 • Risdiplam (Evrysdi) behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn før fylte 2 måneder med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2
 • Difelikefalin (Kapruvia) til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse - ny pris. 
 • Følgende vilkår gjelder for godkjenningen av Kapruvia: Behandlingen innføres kun til pasienter som ikke har respondert tilstrekkelig på dagens behandling med antihistaminer og gabapentinoider. Behandling skal også avsluttes dersom det ikke oppnås bedring etter 12 uker.
 • Glade for positivt vedtak

  AstraZeneca Norge uttaler at de er svært glade for at Beslutningsforum for Nye Metoder i dag har sagt «ja» til å innføre Lynparza (olaparib) i kombinasjonsbehandling i førstelinje til norske prostatakreftpasienter med BRCA-mutasjon. 

  – Det vil ha stor betydning for disse pasientene. Olaparib i kombinasjonsbehandling har i studieprogrammet vist 71 prosent risikoreduksjon for død sammenlignet med standardbehandling i denne pasientpopulasjonen, og progresjonsfri overlevelse er median forlenget med 30 måneder, sier Wenche Gorset Johnsrud, Head of Governmental Affairs og Market Access i AstraZeneca, i en pressemelding. 

– Mange er klar over den økte risikoen BRCA-genfeil gir for brystkreft, men det er mindre kjent at den også kan forårsake prostatakreft hos menn. Nå som det har blitt godkjent en behandling i førstelinje for disse pasientene er det viktig at man følger opp og tester for denne mutasjonen, sier Gorset Johnsrud.

Roche Norge uttaler også glede for å ha fått godkjenning for sin SMA-medisin Evrysdi.

– Vi er glade for at Beslutningsforum godkjenner behandlingen, og sikrer denne pasientgruppen tilgang til ny og viktig behandling så tidlig som mulig, sier Martin Bjargrim, ansvarlig for sjeldne sykdommer i Roche.

Fire nei

Samtidig som tre behandlinger ble vedtatt innført, fikk fire andre behandlinger nei:

 • 177Lu-PSMA-617 (Pluvicto) i kombinasjon med androgen deprivasjonsbehandling (ADT), med eller uten hemming av androgenreseptor (AR)-signalveien for behandling av progressiv, prostataspesifikt membranantigen (PSMA)-positiv metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne pasienter som har gjennomgått behandling med hemming av AR-signalveien og taxanbasert kjemoterapi
 • Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MSL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling
 • Letermovir (Prevymis) som profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMVseronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMV-seropositiv donor [D+/R-]
 • Lebrikizumab (Ebglyss) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling

HealthTalk kommer tilbake med mer fra dagens møte i Beslutningsforum.

Powered by Labrador CMS