KOMMENTAR:

Administrerende direktør i Ultimovacs Carlos de Sousa står overfor et krevende valg. Bildet er fra et et intervju med redaktør Hans Anderssen under ESMO i oktober.

Vil Ultimovacs gi opp kampen om brysthinnekreft?

Dataene fra fase 2-studien NIPU på brysthinnekreft er klare. Ultimovacs teller nå på knappene om de skal gå for fase 3. Men er det en god ide?

Publisert Sist oppdatert

I går presenterte Ultimovacs resultat for tredje kvartal. Med 300 millioner kroner på bok rekker pengene til andre halvdel av neste år. Det er nok til at selskapet får avlest resultatene fra den viktige føflekkreftstudien INITIUM og hente inn nye penger. HealthTalk har tidligere sagt at disse dataene vil være et vinn eller forsvinn for selskapet. 

Men den store utfordringen selskapet sitter med nå er om de skal gå videre med en fase 3-studie innen brysthinnekreft. 

På ESMO-kongressen i oktober presenterte professor Åslaug Helland resultatene fra NIPU fase 2-studien, og var tydelig på at dataene for totaloverlevelse var gode nok til å gå videre med en fase 3-studie. En slik studie vil kunne- dersom den blir positiv - lede frem til en markedsføringstillatelse i USA og Europa. 

Under Ultimovacs kvartalspresentasjon i går sa selskapets medisinske sjef Jens Bjørheim at fra et rent medisinsk ståsted bør selskapet følge professor Hellands råd om å gå videre i fase 3. Men å starte en fase 3-studie vil koste flere hundre millioner kroner, og binde opp mye av tiden til selskapets 26 ansatte. Derfor er det også andre hensyn enn de rent medisinske som bør vektlegges. 

Så hva kommer selskapet til å gjøre? 

Det korte svaret er at de kommer til å utsette beslutningen til de ser resultatene fra INITIUM-studien. Den undersøker effekt og sikkerhet av kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med de to immunterapiene ipililumab og nivolumab på nydiagnostiserte pasienter med føflekkreft med spredning. Resultatene vil være klare i midten av mars eller april neste år. 

Det lange, og mer interessante svaret er følgende: 

    • Selv om NIPU-dataene for totaloverlevelse var positive, så møter ikke studien sitt primære endepunkt som er progresjonsfri overlevelse. Ifølge professor Joachim G. Aerts fra Erasmusuniversitetet i Rotterdam er - som vi rapporterte fra ESMO - er heller ikke dataene på totaloverlevelse konklusive. Han bannet i kirken og satte spørsmålstegn ved om studien i realiteten viser at totaloverlevelsen til pasientene er meningsfullt forlenget. Han underbygget dette ved å vise til at data er umodne, at Kaplan-Meier-kurvene for behandlingsarmen og placeboarmen krysser hverandre flere ganger, og at studien ble avsluttet tidligere enn planlagt. 

Det fikk markedet med seg, og da børsen åpnet mandag 23. oktober falt Ultimovacsaksjen fra 148 til 113 kroner. Siden da har kursen fortsatt nedover til dagens nivå på 92 kroner - et fall på 37 prosent som betyr at over 1 milliard kroner er radert bort fra børsverdien. 

  • NIPU-studien analyserer pasienter i andrelinje - etter at de har fått tilbakefall på kjemoterapi. En fase 3-studie må imidlertid gå i førstelinje - det vil si på nydiagnostiserte - siden de to immunterapiene ipilimumab og nivolumab nå er godkjent som førstelinjebehandling. Det er klart en betydelig usikkerhet å ikke kjenne effekten av UV1 i denne pasientgruppen før man skal fatte en så viktig beslutning. 

  • Selv om en fase 3-studie skulle lede frem til en markedsføringstillatelse, er ikke det ensbetydende med et stort salg. For det første er mesoteliom en relativt sjelden diagnose, men viktigst er at en trippelbehandling blir svært kostbar. Listeprisen i Europa er for de to immunterapiene alene er 1 649 000 kroner, og 19. juni i år sa Beslutningsforum nei til å innføre behandling med begrunnelsen at "Prisen for kombinasjonen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte." Vi vet ikke hvordan Ultimovacs vil prise sin kreftvaksine, men vi vil ikke bli overrasket om at den i Europa vil ligge på rundt 1 million kroner for en kur. Det skulle tilsi en pris i USA på minst det dobbelte. Det vil kreve at effekten av å legge til UV1 på toppen av de to immunterapiene må være betydelig for å forsvare en så høy behandlingskostnad. 

Dataene i fase 2-studien viser at UV1 i kombinasjon med ipililumab og nivolumab reduserte risikoen for død med 27%, og forlenget livet med 4,3 måneder i forhold til pasientene som “kun” fikk de to immunterapiene. Trippelbehandlingen er klinisk meningsfull, som Åslaug Helland uttrykker det, men spørsmålet er til syvende og sist om behandlingen er samfunnsøkonomisk meningsfull.

  • UV1 kommer til å møte tøff konkurranse. Mesoteliom er en kreftsykdom som det er stor interesse for blant de store legemiddelselskapene. Bristol Myers Squibb har som nevnt etablert en ny behandlingsstandard med ipilimumab og nivolumab, men de og Ultimovacs utfordres nå av flere fase 3-studier som tester ut immunterapi sammen med kjemoterapi - og kjemoterapi er som kjent er svært billig. 

På ASCO i sommer ble det presentert data fra en akademisk fase 3- studie (IND.227) der forskerne brukte MSD sin immunterapi pembrolizumab pluss kjemoterapi på nydiagnostiserte pasienter med mesoteliom. Det primære endepunktet for studien var totaloverlevelse (OS). Pasientene som fikk pembrolizumab og kjemoterapi oppnådde en 21% reduksjon i risikoen for død sammenlignet med de som kun fikk kjemoterapi (tallet for NIPU-studien var som sagt 27%). Median totaloverlevelse for pasienter som fikk kjemoterapi og pembrolizumab var 17,28 måneder sammenlignet med 16,13 måneder for pasienter i armen som kun mottok kjemoterapi. 3-års overlevelsesrate i armen med kjemoterapi og pembrolizumab og armen med kun kjemoterapi var henholdsvis 25 % og 17 %. 

En annen konkurrerende fase tre-studie er DREAM3R (NCT04334759) som undersøker effekten av AstraZenecas immunterapi durvalumab i kombinasjoner med to kjemoterapier. En tredje - BEAT-meso (NCT03762018) - tester ut Roche sin immunterapi atezolizumab med to kjemoterapier pluss det målrettede legemidlet bevacizumab.

Det vil ta flere år før vi eventuelt vil se de kliniske resultatene fra en fase tre-studie med UV1 innen brysthinnekreft. Innen da kan også andre konkurrenter ha meldt sin ankomst. Det kan være Moderna eller BioNTech som begge tester sin mRNA vaksine på kreft. 

Vi tror Ultimovacs gjør klokt i å grundig evaluere de kliniske resultatene og innhente eksterne ekspertvurderinger før de bestemmer seg for neste skritt. Men kanskje viktigst er å gjennomføre en markeds- og konkurrentanalyse som kan gi svar på om UV1 har en sjanse i et stadig mer kompetitivt marked. Vi tipper selskapet ikke vil konkludere før de offentliggjør resultatene av sin føflekkreftstudie. 

Powered by Labrador CMS