Helseminister Ingvild Kjerkol er bekymret for økte ventetider. Målet for 2023 er at ventetidene ikke øker ytterligere. På sikt skal ventetidene ned, sier hun.
Helseminister Ingvild Kjerkol er bekymret for økte ventetider. Målet for 2023 er at ventetidene ikke øker ytterligere. På sikt skal ventetidene ned, sier hun.

Økte ventetider: – Vi er særlig bekymret for ventetider knyttet til psykisk helse

Ventetidene og fristbruddene økte i 2022, sammenliknet med 2021. Samtidig øker aktiviteten i sykehusene, og det er flere pasienter som får hjelp enn i 2021.

Publisert

– Det er økte ventetider både til somatiske tjenester og til psykisk helsevern. Det har vært en stor økning i antall henvisninger til psykisk helsevern i forbindelse med pandemien. Når det gjelder tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetiden redusert med én dag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 66 dager i 2022. Det er en økning på fem dager fra 2021. Dette viser tall som Helsedirektoratet har publisert i dag.

Ventetider og fritsbrudd i 2022
Ventetider og fritsbrudd i 2022

– Økningen henger trolig også sammen med at planlagt aktivitet ble tatt ned i sykehusene i fjor vår for å håndtere covid-19-innleggelser og andre luftveisinfeksjoner. Samtidig var det svært høyt sykefravær blant de ansatte i sykehusene, sier Kjerkol i en pressemelding.

Målet for 2023 er at ventetidene ikke øker ytterligere. På sikt skal ventetidene ned. – Vi har nylig signalisert at vi i revidert nasjonalbudsjett vil øke budsjettene ytterligere med 2500 millioner og prioritert psykisk helse, raskere tilgang til behandling og nødvendige investeringer i kompetanse, bygg og utstyr. I tillegg skal hele statsbudsjettet lønns- og prisjusteres.

Bekymret for psykisk helse

– Vi er særlig bekymret for ventetider knyttet til psykisk helse. Vi har styrket budsjettet for 2023 med øremerkede midler til psykisk helse. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, står det tydelig at psykisk helsevern skal prioriteres. Vi gir nå tydeligere føringer til helseforetakene om at de blir målt på aktivitetsøkning fra det ene året til det andre, sier helse- og omsorgsministeren.

En viktig satsing for regjeringen er den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse.

– Vi vil styrke hele tilbudet innen psykisk helse. Fra de brede helsefremmende og forebyggende tiltakene, via lavterskeltilbud i kommunene, til det spesialiserte behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten, sier Kjerkol.

Ventetider og aktivitet

Somatikk

Omlag 2,08 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i løpet av 2022. Dette er ein økning på 2,6 prosent fra 2021. Både antal døgnopphold, antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner økte.

Psykisk helsevern og rus

Nesten 168 000 personar fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i 2022. Det er en økning på 3 prosent i forhold til samme periode året før. Det er økning i døgnaktivitet, og en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner. 33 500 personar tok i mot helsehjelp i TSB i 2022 som er en økning på 2 prosent frå året før. Også for dette tjenesteområdet er det økt døgnaktivitet i 2022, men vi ser nedgang i antal polikliniske kontakter.

68 000 pasientar fekk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i 2022, dette er en økning på 5 prosent fra 2021. Det er reduksjon i dei polikliniske kontaktene sammenliknet med samme periode året før.

Powered by Labrador CMS