Helseplattformen skal først innføres ved St. Olavs hospital i Trondheim.
Helseplattformen skal først innføres ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Bruker 100 millioner for å redusere ventelistene før oppstart av Helseplattformen

Helseplattformen har store oppstartsproblemer, og har fått sterk kritikk fra leger som bruker den. Nå iverksettes tiltak for å kutte ventelistene ved sykehusene før innføringsfasen for Helseplattformen. Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner for en ekstraordinær innsats de neste månedene.

Publisert Sist oppdatert

Flere hundre pasienter vil dra nytte av tiltakene, sier helseregionen i en pressemelding.

Helseplattformen er et prosjekt som skal gi en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det skulle etter planen tas i bruk neste år, brukes av 40.000 helsearbeidere og har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner. Prosjektet har fått kritikk fra en rekke fagmiljøer

Arbeidet er et såkalt utprøvingsprogram for planene om et enormt IT-løft for hele det norske helsevesenet, der et langt større prosjekt planlegges: Et felles journal- og samhandlingssystem for resten av landets kommunehelsetjeneste, kalt Akson.

Nå pågår det et omfattende arbeid for å utnytte all tilgjengelig kapasitet i egne helseforetak og hos private som har avtale med Helse Midt-Norge.

- Aktiviteten vil gå noe ned

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "healthtalk.no - desktop - midpage banner 2", size: 728x1065.

Selv om sykehusene nå forbereder seg på å ta i bruk Helseplattformen på en best mulig måte, er det forventet at aktiviteten vil gå noe ned ved oppstart, sier fagdirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.

- Midt-Norge har landets korteste ventetider og i samarbeid med helseforetakene våre skal vi sørge for å skjerme pasientene og unngå økte ventelister og fristbrudd i den krevende perioden vi nå går inn i. Flere hundre pasienter innen flere fagområder kommer til å få raskere tilgang til nødvendig helsehjelp enn om disse ekstraordinære tiltakene ikke var iverksatt, sier Gustafsson.

Helseplattformen

Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføringsprosjektet for ny journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Selskapet er eid av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Prosjektet er beregnet å koste 3,3 milliarder kroner. Leverandøren er amerikanske Epic.

Løsningen skulle tas i bruk fra høsten 2021, men dette blir nå forsinket. Rundt 40.000 helsearbeidere skal etter planen bruke det nye journalsystemet.

Helseplattformen i Midt-Norge skal gjennomføres som et regionalt utprøvingsprogram i ambisjonen Én innbygger – én journal, som er et felles, nasjonalt mål for IT-utviklingen i helse-Norge.

Kilde: Helseplattformen AS/Direktoratet for e-helse

Det ekstraordinære kjøpet og tilgjengelig kapasitet hos private leverandører og avtalespesialister vil bli innrettet slik at St. Olavs hospital prioriteres i første fase (november og desember) når helseforetaket som førstemann ut tar i bruk Helseplattformen. Deretter vil Helse Nord-Trøndelag (februar) og Helse Møre og Romsdal (april) bli prioritert fortløpende når Helseplattformen rulles ut.

Satt av penger til ekstraordinære private kjøp

Behovene for kjøp av ekstra kapasitet hos private leverandører blir koordinert av fagdirektørene i våre sykehus, mens det er fagavdelingen ved det regionale helseforetaket som ivaretar den løpende dialogen med de private leverandørene, opplyser fagdirektøren.

Powered by Labrador CMS