SKAL BESLUTTE: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver
SKAL BESLUTTE: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver

Skal beslutte om brystkreftpasienter skal få målrettet legemiddel etter operasjon

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om kvinner med aggressiv brystkreft og høy risiko for tilbakefall skal få behandling med det målrettede legemiddelet Verzenios etter at de er operert.

Publisert

Beslutningsforum skal avgjøre om Verzenios skal gis i kombinasjon med hormonbehandling for å drepe rester av kreftceller som eventuelt måtte være igjen etter operasjon - såkalt adjuvant behandling. Ifølge Statens legemiddelverk vil omtrent 220 pasienter årlig vil være aktuelle for behandling med Verzenios i Norge hvert år.

I 2021 ble 32 menn og 3991 kvinner diagnostisert med brystkreft for første gang.

Pasienter som har brystkreft med lokal spredning til flere nærliggende lymfeknuter og/eller stor svulst i kombinasjon med at kreftcellene vokser raskt har større risiko for tilbakefall og spredning, og det er disse pasientene som er aktuell for adjuvant behandling med Verzenios. Målet med behandlingen er kurasjon.

Verzenios er spesielt rettet mot et protein som heter CDK4/6 som er med på å styre celledelingen.

Nytten og risikoen av behandling med Verzenios i kombinasjon med hormonbehandling er undersøkt i fase 3-studien monarchE. I studien ble pasientene trukket ut til å få behandling enten med Verzenios i kombinasjon med hormonbehandling eller hormonbehandling alene som er dagens standardbehandling i Norge. Etter 48 måneder hadde 14,5 prosent av pasientene i gruppen som fikk Verzenios fått tilbakefall av kreften, mens 21,4 prosent hadde fått tilbakefall i gruppen som bare fikk hormonbehandling.

Reduserer risiko for tilbakefall

I desember i fjor ble det presentert nye data fra studien på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). Her ble det slått fast at Verzenios i kombinasjon med endokrin behandling etter operasjon, reduserer risikoen for tilbakefall for kvinner med høyrisiko brystkreft og effekten øker over tid.

– Vi vet at disse pasientene som i 95 prosent av tilfellene hadde blitt behandlet med kjemoterapi har om lag 30 prosent risiko for at kreften kommer tilbake. Studien viser er at å legge til Verzenio reduserer denne risikoen med 33 prosent. Der fortalte studiens førsteforfatter Stephen Johnston som leder avdeling for medisinsk onkologi i for brystenheten ved The Royal Marsden NHS Foundation Trust og The Institute of Cancer Research i London. – Ikke bare viser studien at CDK4/6 hemmeren hindrer at kreften kommer tilbake, men at effekten øker over tid. Kort fortalt at behandlingen har det som kalles en videreføringseffekt (carryover effect), sa han.

De ferske resultatene viser at Verzenios´ fordeler øker med lengre oppfølging, selv om CDK4/6-hemmeren ennå ikke har vist en signifikant overlevelsesfordel. Det er velkjent at det tar lang tid å vise til signifikante overlevelsestall i studier med adjuvant og neodjuvant behandling - der legemidlet gis etter eller før operasjon.

– Så langt har kun litt under 6 prosent - 330 av pasientene i studien - gått bort. Vi kommer ikke til å se signifikante overlevelsestall på flere år, rett og slett fordi pasienter med hormonpositiv brystkreft - selv de som får tilbakefall - kan leve mange år med tilgjengelig behandling. Data for totaloverlevelse vil derfor modnes over tid, sier Johnston.

Det store spørsmålet er om Verzenios reduserer dødeligheten eller bare utsetter tilbakefall.

– Det blir stadig tydeligere at legemidlet også reduserer dødeligheten, sier han, og viser til at det var færre dødsfall (157 vs. 173) i gruppen som fikk Verzenios plus endokrin behandling versus de som bare fikk endokrin behandling. – Dette antyder at den robuste fordelen i invasjonsfri sykdomsfri overlevelse (IDFS) begynner gi seg utslag i en numerisk gunstig overlevelsesfordel, sier han.

Legemiddelprisen for Verzenios per pasient er om lag 36 000 kroner per måned (ikke inkludert mva.). Det tilsvarer rundt 443 000 kroner hvert år de to årene pasienten behandles med Verzenios. Eli Lilly som har utviklet Verzenios har gitt en rabattert pris som er hemmelig av konkurransehensyn.

Powered by Labrador CMS