Immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi forbedrer overlevelsen hos pasienter med brysthinnekreft.

Byr på konkurranse i sjelden lungekreft

Immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi forbedrer overlevelsen hos pasienter med brysthinnekreft. I løpet av året kommer det også data fra en norsk studie som kombinerer immunterapi med en kreftvaksine.

Publisert

Det viser data fra 2/3-studie KEYNOTE-483, sier Merck - som i Europa heter MSD.

Immunterapikomboen Opdivo og Yervoy er standardbehandlingen for brysthinnekreftpasienter i Europa og USA, men nå vil MSD med sin storselgende immunterapi Keytruda by Bristol Myers Squibb på konkurranse.

En interimanalyse viste at etter minst tre års oppfølging levde 23 prosent av pasientene som fikk kombinasjonen Opdivo og Yervoy, sammenlignet med 15 prosent av pasientene som fikk cellegift. Kombinasjonen av dobbel immunterapi fortsatte å vise en redusert risiko for død (OS), det primære endepunktet for studien, og forbedret median totaloverlevelse med 18,1 måneder sammenlignet med 14,1 måneder for cellegift.

Sjelden sykdom

Nå har altså Keytruda pluss kjemoterapi vist en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i totaloverlevelse ved den endelige analysen. Konkrete tall er så langt ikke offentliggjort men Merck forteller at de planlegger å dele alle detaljer fra studien på en kommende medisinsk kongress.

Brysthinnekreft er en sjelden sykdom. De siste årene har insidensen i Norge vært ca. 60-80 tilfeller for menn, og ca. 15 tilfeller blant kvinner. Asbesteksponering er den viktigste risikofaktoren. Fra eksponering til klinisk sykdom er latenstiden 30-50 år. Typisk presentasjon er langsomt økende brystsmerter og/eller dyspné. Malignt mesoteliom har generelt en dårlig prognose med en median overlevelse på rundt 9 måneder, og 1- og 3-årsoverlevelse på henholdsvis ca. 40 % og 10-15 %.

Norsk studie med kreftvaksine

Det pågår nå en internasjonal multisenterstudie som heter NIPU-studien der også norske pasienter deltar. NIPU-studien er en randomisert, multisenter, fase 2-studie som undersøker effekten og sikkerheten av nivolumab og ipilimumab med eller uten telomerase-peptid-vaksinen UV1 hos pasienter med malignt pleuralt mesoteliom som andrelinjebehandling. UV1 er utviklet av Ultimovacs.

Første pasient ble behandlet i juni 2020. Studien skal innrullere 118 pasienter, hvorav halvparten får UV1 og sjekkpunkthemmerne, de andre vil kun få sjekkpunkthemmerne.

UV1-vaksinen, som er under utprøvning, er rettet mot det universelle kreftantigenet telomerase som uttrykkes i mer enn 90 % av alle krefttyper og gjør at kreftcellene fortsetter å dele seg. Begrunnelsen for å kombinere UV1-vaksinasjon med immunterapi er at vaksinen stimulerer en T-cellerespons som kan forsterkes av immunterapi. Dette fører til en økning av tumorspesifikke T-celler i svulstens mikromiljø.

Studiens endepunkt er progresjonsfri overlevelse (PFS) og topplinjedata forventes å bli publisert i første halvdel av 2023, forteller Ultimovacs i en børsmelding. Dataene vil bli publisert etter at totalt 69 pasienter har fått konstatert at kreften på nytt har begynt å vokse eller er døde.

Powered by Labrador CMS