ASH 2023 - SAN DIEGO

UTPEKT: Blodkreftlege Frida Bugge Askeland har reist til San Diego og ASH-kongressen for å presentere to postere. Her avbildet ved sjøkanten i San Diego utenfor kongressbygget.

Norsk blodkreftlege vant pris på ASH - dette har hun forsket på

Kreftlege og Phd-student Frida Bugge Askeland ved Oslo Myelomatosesenter (OUS) presenterer i år to postere fra to ulike studier på ASH, verdens største kongress for blodsykdommer. En av posterne fikk hun en gjev pris for.

Publisert Sist oppdatert

ASH, SAN DIEGO (HealthTalk): Som HealthTalk tidligere har skrevet om, har Oslo Myelomatosesenter i år sin til nå sterkeste forskningsmessige tilstedeværelse på verdens største kongress for blodsykdommer, American Society of Hematology (ASH).

En av kreftlegene som markerer seg sterkt på årets kongress, som nå går av stabelen i San Diego i USA, er Frida Bugge Askeland. Hun er førsteforfatter på to studier som presenteres som postere på årets kongress - Remnant-studien og Rest-studien.

Askeland er hovedutprøver på begge studiene, mens OUS-kollega Fredrik Schjesvold er nasjonal koordinerende hovedutprøver for Remnant-studien.

Fikk gjev posterpris

Én av studiene til Askeland har i år fått litt ekstra oppmerksomhet på ASH.

– Jeg fikk prisen ASH Abstract Acheivement Award for posteren min på REST-studien, en førstelinjestudie med eldre myelomatosepasienter (benmargskreft). Dette er en posterpris for forskere under utdanning. De må altså være lege i spesialisering eller Phd-student, som jeg er nå. Det var veldig stas å få denne prisen, forteller Bugge Askeland til HealthTalk. 

Vi kommer tilbake til REST-studien, for Bugge Askeland vil først fortelle HealthTalk om den andre studien hun deltar på ASH med - Remnant-studien.

– Dette er en nasjonal akademisk studie for pasienter med nydiagnostisert myelomatose, og som skal til høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS). 

Dette er en todelt studie der pasientene først har fått standard førstelinjebehandling.

– Hvis de etter konsolideringen oppnår MRD (Minimal restsykdom)-negativ komplett respons, så kan de være med i del to av studien. Dette er den randomiserte delen, der studiepasientene enten blir satt i den eksperimentelle armen, der de får andrelinjebehandling med Tpa CR/MRD-negativitet, eller i kontrollarmen, der de starter andrelinjebehandling med progressiv sykdom. Begge armene får Dara KD som relapsbehandling, forklarer Askeland. 

13 norske sykehus inkludert

Remnant er en pågående studie, og posteren Askeland presenterer viser preliminære data og resultater. Over 300 pasienter har blitt inkludert i studien, som åpnet høsten 2020. Rekrutteringen til studien er også fortsatt pågående. Studien går ved 13 sykehus i Norge: Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset i Vestfold (SiV), Kristiansand sykehus, Stavanger universitetssykehus (SUS), Førde sykehus, Haukeland universitetssykehus (HUS), St. Olavs Hospital, Levanger sykehus, Bodø sykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Sykehuset i Østfold Kalnes (SIØ). 

– Dette er en akademisk studie, med brede inklusjonskriterier og få eksklusjonskriterier, slik at nesten hele populasjonen som ønsker kan få være med i studien. Når det gjelder de foreløpige tallene ser vi at av nesten alle pasientene respondere på behandlingen, med ORR 98.9 prosent og at av de pasientene som fullfører førstelinjebehandling, blir mer enn 50 prosent MRD-negative. Av de så langt 311 pasientene som er inkludert har 74 pasienter gått ut av studien, 28 av disse grunnet progresjon av sykdommen.

Den største studen

Hovedspørsmålet, som Askeland og kollegene ennå ikke har fått svar på, er om det lønner seg for myelomatosepasientene å starte andrelinjebehandling ved tidlig tilbakefall. 

– Dette er den største akademiske, prospektive myelomatose-studien i Norge noen gang. Målet er å inkludere cirka 400 pasienter, og vi har allerede inkludert 311. En annen stor fordel med studien er at man har fått startet med kliniske studier innenfor blodsykdommer på flere sykehus i Norge. De har ansatt studiesykepleiere og fått økt forskerkompetansen på grunn av denne studien, sier Askeland. 

Studien har fått økonomisk støtte fra KlinBeForsk (Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten), og Kreftforeningen. Noen legemiddelselskaper, inkludert Janssen, har også gitt økonomisk støtte til studien. 

Fikk pris for REST-studien

REST-studien, som Askeland i år får posterpris for, er en akademisk fase 2-studie for nydiagnostiserte myelomatose-pasienter som ikke skal ha høydosebehandling. Studien er ferdig inkludert med 51 pasienter. Pasientene blir behandlet med isatuksimab, bortesomid og lenalidomid, samt veldig lite deksametason (kjemoterapi red.anm.), kun i de to første syklusene. 

– Primære endepunkt for studien er MRD-negativ komplett respons. 

Studien åpnet i juni 2021, og var ferdig inkludert i januar 2023. Askeland regner med at alle pasientene er klare for kontroll av primærendepunktet i løpet av sommeren 2024. Artikkel til et fagfellevurdert tidsskrift vil etter planen sendes inn i løpet av fjerde kvartal 2023.

– Median alder er 77 år, «overall» responsrate er 100 prosent, og etter en median oppfølging på 19 måneder har 37 prosent av pasientene oppnådd komplett respons eller bedre. 20 prosent har oppnådd MRD-negativ komplett respons. Behandlingen er godt tolerert, og den vanligste komplikasjonen er infeksjoner. Kort oppsummert er dette en veldig god respons. Disse pasientene er veldig gamle, med en median alder på 77 år. De er skrøpelige pasienter, og vi visste jo ikke på forhånd hvor godt denne gruppen ville tåle en slik behandling, sier hun. 

Den nordiske studien har flere studiesentre, inkludert universitetssykehusene i Trondheim og Stavanger, samt sykehusene i Århus og Roskilde i Danmark. Studien er gjennomført av Nordic Myeloma Study Group (NMSG). Legemiddelselskapet Sanofi har «fundet» hele studien, men Oslo universitetssykehus (OUS) er sponsor for studien. Askeland og Schjesvold er hovedutprøvere sammen, og Askeland er prosjektleder.

Powered by Labrador CMS