– Legemiddelselskapene står for mer enn halvparten av tiden det tar før et legemiddel kommer til vedtak i Beslutningsforum, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum Inger Cathtrine Bryne.
– Legemiddelselskapene står for mer enn halvparten av tiden det tar før et legemiddel kommer til vedtak i Beslutningsforum, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum Inger Cathtrine Bryne.

Beslutningsforumsjefen: – Legemiddelselskapene må ta sin del av ansvaret for tidsbruken

Ferske tall viser hvor lang tid og hvordan tiden brukes før et legemiddel kommer opp til vedtak i Beslutningsforum: – Legemiddelselskapene står for mer enn halvparten av tidsbruken, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum Inger Cathtrine Bryne.

Publisert Sist oppdatert

Hver måned vedtar Beslutningsforum hvilke nye legemidler og metoder som skal tas i bruk i sykehusene. Men før saken kommer opp i Beslutningsforum, har den vært gjennom flere faser og innom flere aktører.

Nå har Beslutningsforum gjort et dypdykk i legemidlene som de vurderte i 2022, og sett på hvor lang tid godkjenningsprossen tar og hvordan tidsbruken fordeler seg mellom legemiddelselskapene og Systemet for nye metoder (Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og saksbehandlingen i Nye metoder).

Dette gjorde Nye metoder i 2022

I alt behandlet Beslutningsforum 144 metoder i 2022. Av disse ble 100 innført, mens 38 ikke ble innført og seks hadde annen håndtering. Legemiddelverket gjorde 75 metodevurderinger og enklere beslutningsgrunnlag i 2022, mens Sykehusinnkjøp utarbeidet 115 prisnotater.

Venter på dokumentasjon

Godkjenningsprosessen i Systemet for nye metoder tar lang tid. Totalt tar det i gjennomsnitt 791 dager før et legemiddel kommer til vedtak i Beslutningsforum. Men i følge Beslutningsforumsjef Inger Cathrine Bryne er det legemiddelindustrien som bruker opp mesteparten av tiden. Mest tid går med til at Legemiddelverket venter på dokumentasjon fra legemiddelprodusentene som skal brukes i metodevurderingene, sier hun til HealthTalk. Og denne tiden øker.

For det er legemiddelselskapene har ansvaret for å levere inn dokumentasjon og forskning på hvor effektive og trygge de nye legemidlene de vil innføre og selge i Norge, er.

I 2021 brukte legemiddelselskapene til sammen 289 dager på å levere denne etterspurte dokumentasjonen, mens det økte til 374 dager i 2022.

I fem av sakene som tallene er beregnet på, har Systemet for nye metoder ventet på dokumentasjon fra produsenten i over tusen dager.

I kakediagrammet under illustrerer den røde fargen tiden som legemiddelselskapene bruker på å fremskaffe dokumentasjon til metodevurderingene og prisforhandlingene mens tiden som aktørene i Nye metoder-systemet bruker illustreres med grønt.

Tall fra Nye metoder viser hvor lang tid og hvordan tiden brukes før et legemiddel kommer opp til vedtak i Beslutningsforum.
Tall fra Nye metoder viser hvor lang tid og hvordan tiden brukes før et legemiddel kommer opp til vedtak i Beslutningsforum.
  • Legemiddelverket ventet i gjennomsnitt 374 dager på dokumentasjon fra legemiddelselskapene før etaten kunne starte saksbehandlingen og 32 dager til å vente på tilleggsinformasjon under saksbehandlingstiden - såkalt clock-stop.
  • Sykehusinnkjøp ventet i gjennomsnitt 78 dager på dokumentasjon fra legemiddelselskapene

  • Legemiddelverket brukte i gjennomsnitt 228 dager på metodevurderingene

  • Sykehusinnkjøp brukte i gjennomsnitt 36 dager på å lage prisnotatet

  • Nye metoder brukte i gjennomsnitt 41 dager på saksforberedelser

Godt og konstruktivt samarbeid

– Jeg opplever samarbeidet med legemiddelindustrien som godt og konstruktivt, noe som også vises igjen i 2022 i form av at det aldri før er innført så mange nye metoder og legemidler i Norge. Samtidig må vi fortsette å jobbe for at tiden det tar - før et nytt legemiddel blir tilgjengelig for norske pasienter - er så kort som mulig. Det gjelder selvsagt for aktørene i Nye metoder, men også legemiddelselskapene må ta sin del av ansvaret for tidsbruken her. Tallene viser jo at de står for mer enn halvparten av tida som brukes opp mot en beslutning, sier Bryne.

Tror tiden vil gå ned

Nå tror Bryne at tiden som legemiddelindustrien bruker til å levere inn dokumentasjon vil gå ned fordi bestillinger av metodevurderinger kun skal skje der legemiddelfirmaet sier klart i fra at de ønsker å levere dokumentasjon.

– Jeg har lyst til å si at det er imponerende hvor hardt alle deler av systemet for Nye metoder jobber for å få ned saksbehandlingstiden. Det har ikke minst vært gjort et stort og omfattende arbeid i Statens legemiddelverk for å få ned saksbehandlingstiden. Det var en periode da svært mange metodevurderinger ventet på å få tildelt saksbehandler. Nå er dette tallet nede under 10, sier Inger Cathrine Bryne til HealthTalk.

Powered by Labrador CMS