REKORD: Av de 144 sakene som ble behandlet i Beslutningsforum i 2022, ble 100 innført. 38 ikke ble innført og seks hadde annen håndtering, forteller Inger Cathrine Bryne som er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.

Beslutningsforum sa ja til rekordmange nye metoder i 2022

Tall for 2022 viser at rekordmange nye metoder har blitt vurdert og innført, samtidig som produktiviteten i har økt. – Jeg vil berømme aktørene for arbeidet de har lagt ned i 2022, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Publisert

I 2022 har Beslutningsforum innført 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført.

Aldri før har det blitt innført så mange nye metoder i sykehusene i Norge eller gjort flere metodevurderinger. I tillegg har Statens legemiddelverk halvert antall saker i kø.

- Dette er gledelig. Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye - først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum i en nyhetsmelding.

Nye metoder

  • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
  • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no

  • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.

  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

  • Før en metode/legemiddel kommer opp i Beslutningsforum, så er den grundig vurdert i forkant. Det er en rekke aktører som spiller en viktig rolle i denne prosessen, som for eksempel fageksperter på sykehusene, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre prisforhandlinger, som også inngår i beslutningsgrunnlaget. På den måten får Beslutningsforum samlet sett et beslutningsgrunnlag som er solid og godt.

  • Slik er ansvarsfordelingen i systemet rundt Nye metoder: Bestillerforum går gjennom innkomne forslag og metodevarsler, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger. Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene. Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum. Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.

Går i riktig retning

Av de 144 sakene som ble behandlet, ble 100 innført, mens 38 ikke ble innført og seks hadde annen håndtering.

Til sammenligning innførte Beslutningsforum 65 nye metoder og vurderte i alt 106 saker i 2021.

Regjeringen ga i begynnelsen av 2022 en tydelig retning for videreutviklingen av system for Nye metoder. Aktørene i Nye metoder har jobbet mye med videreutvikling av systemet i 2022. Nå tar helseministeren frem superlativene over arbeidet som er nedlagt og resultatene som er oppnådd.

– En evalueringsrapport for system for Nye metoder fra 2021 viste at systemet trengte forbedringer på flere områder for å kunne håndtere en økende saksmengde og sikre tillit til systemet. Tallene som Nye metoder legger frem nå, viser at utviklingen går i riktig retning. Jeg vil berømme aktørene for arbeidet de har lagt ned i 2022, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

- Tallene for 2022 er et resultat av det solide forbedrings- og utviklingsarbeidet som er gjort og fortsatt jobbes med, der alle aktørene i Nye metoder bidrar. Nå jobber vi spesielt med å få ned saksbehandlingstiden i systemet, sier Bryne.

– Vi skal ha rask og likeverdig tilgang til nye, effektive behandlinger i vår felles helsetjeneste. Nye metoder er det viktigste virkemiddelet vi har for det i spesialisthelsetjenesten, og jeg er derfor svært glad for systemet blir bedre og mer effektivt, sier Kjerkol.

Rekordmange metodevurderinger og prisnotat

Statens legemiddelverk (SLV) har gjort rekordmange metodevurderinger og enklere beslutningsgrunnlag for Nye metoder – 75 i 2022 mot 67 året før. Fra juni til desember halverte Statens legemiddelverk også antall saker i kø.

Sykehusinnkjøp utarbeidet 115 prisnotater i 2022. Dette er en økning fra 2021, da tallet var 106. Samtidig har tiden Sykehusinnkjøp bruker på forhandlingene, gått ned. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 37 dager i 2021, mens den i 2022 var 30 dager. Over halvparten av prisnotatene i 2022 ble ferdigstilt innen 14 dager.

Av de 144 beslutningene som er tatt av Beslutningsforum i 2022, så er grunnlaget til ti av sakene levert av Folkehelseinstituttet. Tallet har vært jevnt de siste årene.

Videreutvikler systemet også i 2023

Nye metoder skal - med råd fra de to nyopprettede referansegruppene - utarbeide en strategi for å videreutvikle systemet. I tillegg til raskere saksbehandling for legemidler, vil arbeidet med å få en strategi på området ikke-legemidler få en sentral plass i videreutviklingen fremover.

På legemiddelområdet er det blant annet etablert flere delprosjekter, som handler om et forenklet løp for nye indikasjoner for immunsjekkpunkthemmere (PD1- og PDL1-hemmere), endring av bestillingsprosessen, i tillegg til tidlig vurdering av nye legemidler.

- Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemet for Nye metoder. Disse prosjektene vil – sammen med de andre innsatsområdene - være viktige tiltak i videreutviklingen av systemet også i 2023 og framover, sier Bryne.

Powered by Labrador CMS