Administrerende direktør i Ultimovacs Carlos de Sousa sprakk i dag nyheten med overlevelsestall fra NIPU-studien som hovedutprøver Åslaug Helland skal presentere på ESMO-kongressen neste lørdag.

Pasienter med brysthinnekreft lever 4,3 måneder lenger med kreftvaksinen til Ultimovacs

Ultimovacs kunngjorde tirsdag kveld at det har vært en signifikant og klinisk relevant økning i totaloverlevelse blant pasienter med brysthinnekreft som mottok kreftvaksinen UV1 i fase 2-studien NIPU.

Publisert Sist oppdatert

NIPU-studien undersøker effekt og sikkerhet av kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapiene Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) i pasienter med mesoteliom. Mesoteliom er også kalt brysthinnekreft. 

Dataene viser at UV1 i kombinasjon med Yervoy og Opdivo reduserte risikoen for død med 27%, og møtte dermed den protokolldefinerte terskelen for statistisk signifikans. Ingen ytterligere bivirkninger ble rapportert fra UV1-behandlingen.

Nyheten ble sluppet tirsdag kveld i forkant av den imøtesette presentasjonen av studien på den europeiske kreftkongressen ESMO i Madrid i neste uke. Det er studiens hovedutprøver, OUS-overlege og UiO-professor Åslaug Helland som presenterer resultatene. Ultimovacs opplyser at det komplette datasettet vil bli delt i en separat pressemelding og på websiden etter Hellands presentasjon førstkommende lørdag.

– For pasienter med ondartet mesoteliom er det få behandlingsalternativer tilgjengelige etter førstelinje kjemoterapi. NIPU-studien viste at pasienter som fikk UV1-vaksinasjon som tillegg til nivolumab og ipilimumab opplevde en økt objektiv responsrate og en klinisk meningsfull forlenget overlevelse, sier Åslaug Helland i en kommentar. 

Nå ønsker Helland å gå videre med en fase 3-studie som er nødvendig for å dokumentere vaksinens sikkerhet og effekt før den eventuelt får markedsføringstillatelse. 

– Disse oppmuntrende resultatene gir et grunnlag for å fremme videre klinisk utvikling med UV1-vaksinasjon hos mesoteliom-pasienter. Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til pasientene og deres familier, så vel som de dedikerte forskerne og alle våre støttespillere hvis uvurderlige bidrag gjorde denne studien mulig, sier hun. 

Levde 4,3 måneder lenger 

Resultatene viste at UV1 pluss Yervoy og Opdivo forbedret totaloverlevelse (OS), og reduserte risikoen for død med 27%. For de som fikk UV1 pluss de to immunterapiene var totaloverlevelsen 15,4 måneder sammenlignet med 11,1 måneder for de som bare fikk de to immunterapiene. Median observasjonstid var 17,3 måneder.

Dataene viste videre en fordel i form av objektiv responsrate. I UV1-gruppen opplevde 31% av pasientene en objektiv respons, sammenlignet med 16% i kontrollgruppen. 

Det er verd å merke seg at forbedringen i totaloverlevelse og objektiv respons er innenfor et konfidensintervall på bare 80 prosent. Det betyr at det er en 20% risiko for at verdiene ikke er signifikante. 

Food and Drug Administration (FDA) og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har for registreringstudier et 95% konfidensintervall som standardkrav. Dette høye konfidensnivået er valgt for å minimere sannsynligheten for type I-feil, det vil si å konkludere med at en behandling er effektiv når den faktisk ikke er det. I tillegg til statistisk signifikans, legger regulatoriske myndigheter vekt på "klinisk relevans", det vil si at forskjellen i utfall må være meningsfull fra et klinisk perspektiv. Selv om en forskjell er statistisk signifikant, er den ikke nødvendigvis klinisk betydningsfull.

For dyr behandling

19. juni i år sa Beslutningsforum nei til å innføre behandling av ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom med Yervoy og Opdivo. Begrunnelsen var at "Prisen for kombinasjonen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte." Prisen på behandlingen er 1 649 000 kroner med maks AUP før rabatt. Budskettkonsekvensen er 48 millioner kroner per år. 

I CheckMate 743-studien  - som ligger til grunn for Beslutningsforums avgjørelse - var median overlevelse 18, 1 måneder i intervensjonsarmen (Yervoy + Opdivo) mot 14,1 måneder i komparatorarmen (standardbehandling med kjemoterapi). Hazard Ratio var 0,73 hvilket betyr at pasientene i intervensjonsarmen levde 27 prosent lengre enn de i komparatorarmen. Ved fireårig datakutt var 17 % av pasientene i intervensjonsarmen og 11% av pasientene i komparatorarm i live.

Prisen på UV1 er ikke bestemt, men generelt vil det være en utfordring å få Beslutningsforum og tilsvarende utenlandske organer til å innføre trippelbehandlingen med UV1+ Yervoy + Opdivo, når man ikke engang har sagt ja til å innføre behandlingen med Yervoy + Opdivo. 

Behandlingen med Opdivo og Yervoy er tatt i bruk i Danmark i mars 2022. 

Viktig milepæl

– Vi er begeistret over å offentliggjøre de svært fordelaktige resultatene fra den første randomiserte UV1 fase 2-studien, noe som markerer en viktig milepæl for Ultimovacs. Totaloverlevelse er "gullstandarden" i kreftbehandling. Vi tror at disse dataene støtter videre utvikling i mesoteliom, og vi ser frem til å diskutere resultatene med de regulatoriske myndighetene, sier Carlos de Sousa, administrerende direktør i Ultimovacs.

Malignt mesoteliom

Malignt mesoteliom er en sjelden, aggressiv kreftform som starter hyppigst i pleura parietalis (brysthinnen), og langt sjeldnere i peritoneum (bukhinnen). Asbesteksponering er den viktigste risikofaktoren for malignt pleuralt mesoteliom (MPM). Sammenhengen mellom mesoteliom og asbest ble første gang påvist på 60-tallet. Importen av asbest til Norge skjøt fart etter 2. verdenskrig. I 1977 ble import av asbest regulert, og i 1982 forbudt. Fra eksponering til klinisk sykdom er latenstiden 30-50 år. Tradisjonelt har arbeidere i industri der asbest har vært brukt blitt oftest og hardest rammet. Høy forekomst er observert hos arbeidere i bygningsindustrien (eternittplater), i smelteverksindustrien (isolasjon), sjøfolk og fiskere (maskinrom), og i bilverksteder (bremsebånd) (1). Nord-Europa har den høyeste insidensraten for MPM i verden, og insidens har ligget stabilt de siste 20 årene. I Norge ble 93 pasienter diagnostisert med MPM uavhengig av stadium i 2019, og antall pasienter i løpet av en femårsperiode har ligget på om lag 350 (1). De siste årene har insidensen i Norge vært ca 6070 tilfeller for menn, og ca 15 tilfeller blant kvinner.

Kilde: Legemiddelverket

– UV1 har vist en betydelig forbedring i overlevelsen for pasienter med en utfordrende diagnose som ondartet mesoteliom, noe som understreker at universelle kreftvaksiner har potensialet til å forbedre dagens behandlingsstandard for kreftpasienter på verdensbasis. De lovende resultatene fra NIPU-studien styrker vår optimisme og øker forventningene til positive utfall fra de fire andre pågående UV1 fase 2-studiene. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle involverte, spesielt til professor Åslaug Helland, som inviterte oss til å bli med på studien, samt Bristol-Myers Squibb for deres uvurderlige samarbeid, sier Sousa.

NIPU-studien er sponset av Oslo Universitetssykehus med støtte fra Bristol-Myers Squibb og Ultimovacs. Den randomiserte, åpne, multisenterstudien med 118 pasienter, ble utført i Australia, Danmark, Norge, Spania og Sverige. Den første pasienten i NIPU-studien ble inkludert i juni 2020, og den siste pasienten ble inkludert i januar 2023.

Dårlig start 

Ultimovacs gikk ut med topplinjedata fra NIPU-studien i juni 2023. Basert på blindet uavhengig sentral gjennomgang (BICR), oppfylte ikke studien det primære endepunktet for progressjonsfri overlevelse (PFS). Undersøkelser utført av spesialiserte radiologer ved studiehospitalene, viste imidlertid en statistisk signifikant positiv PFS-fordel for pasientene i UV1-gruppen. Hazard Ratio i BICR var 1.01, med en median PFS på 4.2 måneder for UV1 pluss Yervoy og Opdivo, og 4.7 måneder for bare de to immunterpiene. Hazard Ratio i den forskerbaserte analysen 0.60 (40 prosent lengre PSF), med en median PFS på 4.3 måneder for UV1 pluss Yervoy og Opdivo og 2.9 måneder for bare de to immunterpiene. 

Selskapet skriver i en pressemelding at dataene fra juni 2023 viste en positiv tendens til forbedring i total overlevelse i UV1-gruppen sammenlignet med kontrollgruppen, men dataene måtte modnes før en konklusjon kunne nås. Per august, med en median observasjonstid på 17.3 måneder, demonstrerer dataene presentert på ESMO overlevelsesfordel for pasienter som mottar UV1-vaksinen i NIPU-studien.

For en drøy uke siden ga amerikanske Food and Drug Administration (FDA) Orphan Drug-status til Ultimovacs kreftvaksine UV1 for behandling av pasienter med brysthinnekreft. Grunnlaget for FDA-vedtaket baserer seg på de dataene fase 2-studien, NIPU. Å få Orphan Drug Designation betyr ikke at UV1 er godkjent for salg og bruk. Medisinen må fortsatt gjennom fase 3-studier og regulatoriske gjennomganger for å dokumentere sin sikkerhet og effekt før den eventuelt får markedsføringstillatelse.

Powered by Labrador CMS