Immunterapien Jemperli oppnådde en objektiv responsrate ved metastatisk ikke-småcellet lungekreft som er bedre enn effekten til behandlingsstandarden Keytruda

Lungekreft: Jemperli med sterke head-to-head data mot Keytruda

Behandling med immunterapien Jemperli (dostarlimab) pluss kjemoterapi oppnådde en objektiv responsrate ved metastatisk ikke-småcellet lungekreft som er bedre enn effekten til Keytruda (pembrolizumab) pluss kjemoterapi.

Publisert

Dataene kommer fra den globale randomiserte PERLA-studien. Den inkluderte 243 pasienter og er den første studien som direkte sammenligner effekten av to PD-1-hemmere i denne pasientgruppen. Studien ble presentert på ESMO Immuno-Oncology Congress 2022.

Pasientene i studien var nydiagnostiserte og hadde ikke-plateepitel ikke-småcellet lungekreft.

Head-to-Head studier er sjelden kost, og i dette tilfellet har GSK valgt å sammenlikne sin immunsjekkpunkthemmer mot ingen ringere enn behandlingsstandarden Keytruda. Mer om dette senere.

Krymper kreften

Jemperli krympet svulstene (ORR) hos 46 prosent av pasientene, sammenlignet med 37 prosent av pasientene som fikk Keytruda pluss kjemoterapi. Dermed møtte PERLA-studien sitt primære endepunkt.

Behandling med immunterapien Jemperli pluss kjemoterapi reduserte dessuten risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 30 prosent sammenlignet med Keytruda pluss kjemoterapi. På dette sekundære endepunktet stoppet Jemperli og kjemoterapi tumorprogresjon eller død i median 8,8 måneder, sammenlignet med 6,7 måneder for Keytruda-kjemo-behandlingen, forteller GSK i en pressemelding.

Fordelingen av pasienter med ulike nivåer av PD-L1 nesten identisk i de to studiearmene. Jemperli viste en numerisk bedre total responsrate og progresjonsfri overlevelse på tvers av disse PD-L1-undergruppene, bortsett fra på PD-L1-negative pasienter. I den gruppen ga Jemperli og kjemoterapi en litt lavere respons på 28 prosent sammenlignet med 33 prosent for Keytruda og kjemoterapi, men Jemperlis tumorprogresjonsdata så litt bedre ut.

Viser retningen

Hesham Abdullah leder GSKs onkologiutvikling. Han forteller at dataene fra PERLA-studien har bestyrket ham i troen på at Jemperli vil være sentral i selskapets videre strategi som monoterapi og i kombinasjon med andre legemidler. For selv om PERLA nådde sitt primære endepunkt har GSK ingen planer om bruke resultatene til å søke godkjenning hos regulatoriske myndigheter fordi studien ikke tilfredsstiller de statistiske kravene til dette.

GSK studerer også Jemperli i tidligere behandlingslinjer for endometriekreft og i kombinasjon med andre legemidler for pasienter med avansert/metastatisk kreft. Nylig kom det blant annet positive resultater fra fase 3-studien RUBY studien i pasienter med primær avansert eller tilbakevendende livmorkreft.

Keytruda er behandlingsstandarden

Vi sa at Head-to-Head studier er sjeldne og at med PERLA har GSK sammenliknet Jemperli mot ingen ringere enn Keytruda som er behandlingsstandarden:

Da Keytruda-studien KEYNOTE-189 Skom i 2018 markerte den et vannskille i historien til lungekreftmedisiner ved å vise en betydelig overlevelsesgevinst for pasienter med metastatisk ikke-plateepitel ikke-småcellet lungekreft. Studien viste at når Keytruda gis sammen med cellegift ble risikoen for død redusert med 51 prosent etter 12 måneders oppfølging. Takket være denne studien etablerte Keytruda seg raskt som behandlingsstandarden for nydiagnostiserte pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft i tillegg til monoterapi for pasienter med høyt PD-L1 uttrykk.

Nylig kom MSD med femårs overlevelsesdata på KEYNOTE-189:

Etter fem år med Keytruda og kjemoterapi var anslagsvis 19,4 prosent av pasientene med nydiagnostisert metastatisk ikke-småcellet lungekreft i live, mot 11,3 prosent av de som fikk kjemoterapi alene. Datene sies å være bedre en real-life-data siden pasientene i kontrollarmen som fikk sykdomsprogresjon kunne få Keytruda monoterapi.

Etter en median 64,6 måneder med oppfølging, holdt risikoreduksjonen for død seg høy ettersom pasienter på Keytruda og cellegift levde i median 22 måneder – mer enn det dobbelte av medianen på 10,6 måneder for de som kun fikk cellegift.

Powered by Labrador CMS