En fase 3-studie viser at immunterapien Jemperli sammen med kjemoterapi øker den progresjonsfrie overlevelsen hos kvinner med avansert eller tilbakevendende livmorkreft. Bildet viser T-celler som angriper en kreftcelle.

Immunterapi øker overlevelsen ved avansert eller tilbakevendende livmorkreft

Immunterapien Jemperli gitt sammen med kjemoterapi øker den progresjonsfrie overlevelsen hos kvinner med avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Publisert

Dermed når fase 3-studien RUBY sitt primære endepunkt.

Studieresultatene viser at en kombinasjonsbehandling med Jemperll (dostarlimab) og kjemoterapi, etterfulgt av Jemperli alene, ga en statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter med primært avansert eller tilbakevendende endometrie kreft.

RUBY er foreløpig den eneste førstelinjestudien som kan vise til en forbedring i progresjonsfri overlevelse for en immunterapi i kombinasjon med kjemoterapi med denne diagnosen.

Den sjette hyppigste kreftformen

Livmorkreft eller endometriekreft, er en ondartet svulst som utgår fra slimhinnen i livmoren. I 2021 ble det registrert 774 nye tilfeller av kreft i livmoren i Norge. Samme år ble det registrert 168 dødsfall av livmorkreft i Norge. Livmorkreft er den sjette hyppigste kreftformen blant kvinner. De fleste kvinner som rammes av livmorkreft er over 60 år.

GSK har nå gått ut med data fra en interimanalyse som viser at PFS-fordelen ble observert i den forhåndsspesifiserte pasientgruppen som hadde hadde kreft med mikrosatelitt instabilitet (MSI-H/dMMR) og i den generelle studiepopulasjonen.

Selv om data for totaloverlevelse (OS) var umodne ble det observert en trend som favoriserte Jemperli-regimet i den totale populasjonen, inkludert dMMr/MSI-H og MMRp/MSS undergruppene.

Vil søke godkjenning

GSK opplyser at fullstendige resultater fra studien vil bli publisert i et medisinsk tidsskrift og presentert på et kommende medisinsk møte. GSK har til hensikt å søke regulatoriske godkjenninger i første halvdel av 2023 for en potensiell ny indikasjon for Jemperli i behandling av primær avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Jemperli

Jemperli (dostarlimab) er en immunterapi som aktiverer T-cellene slik at de bekjemper kreften. Svulster med dMMR/MSI-H har økt mutasjonsgrad, noe som gjør disse svulstene mer sannsynlig til å svare på anti-PD-1- eller anti-PD-L1-behandling.

– Pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekreft har begrensede behandlingsmuligheter. Langsiktige resultater forblir dårlige, og nye behandlingsalternativer er nødvendig for å forbedre den nåværende standardbehandlingen, som er platinabasert kjemoterap. Det sier Hesham Abdullah som er global leder for onkologiutvikling i GSK i en pressemelding .

– Basert på disse positive resultatene fra RUBY-studien, har GSK til hensikt å søke regulatoriske godkjenninger for en potensiell ny indikasjon for dostarlimab i behandlingen av avansert eller tilbakevendende endometriekreft, sier han.

Skal opp i Beslutningsforum

Statens legemiddelverk jobber for tiden med å lage en en forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet for Jemperli som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR (mismatch repair deficient) /MSI-H (microsatellite instability-high) endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime. Det er ventet at Beslutningsforum vil gjøre et vedtak om å innføre behandlingen i løpet av første halvår 2023.

GSK opplyser at sikkerhets- og bivirkningsprofilen til Jemperli var i samsvar med kliniske studier med lignende regimer. De vanligste behandlingsutløste bivirkningene hos pasienter som fikk Jemperli pluss kjemoterapi var kvalme, hårtap (alopecia), tretthet, perifer nevropati, anemi, leddsmerter, forstoppelse og diaré.

Powered by Labrador CMS