Fire ja og tre nei i Beslutningsforum

Totalt syv nye behandlingsmetoder var oppe til vurdering på mandagens møte i Beslutningsforum. Det ble fire ja og tre nei. 

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum godkjente innføringen av immunterapien Opdivo (nivolumab) for to spesifikke bruksområder. Det første området gjelder bruken av Opdivo som neoadjuvant behandling, altså behandling gitt før kirurgisk inngrep, for pasienter med operabel ikke-småcellet lungekreft som har høy risiko for tilbakefall. Den andre gjelder adjuvant behandling for voksne og ungdommer på 12 år og eldre, som er diagnostisert med melanom i stadium IIB eller IIC. 

Vi kommer tilbake med et videointervju av leder av Beslutningsforum Terje Rootwelt og fagdirektør i Helse Sør-Øst Ulrich Spreng. 

@healthtalknorge

Mandag 12.februar sa Beslutningsforum nei til å innføre epilepsi-medisinen Fintepla for pasienter med den sjeldne og alvorlige epileptiske sykdommen Dravets syndrom. Leder Terje Rootwelt oppgir for høy pris som grunn for beslutningen.

♬ original sound - HealthTalk

Immunterapi har lenge vært en nøkkelkomponent i behandlingen av pasienter med føflekkreft og ikke-småcellet lungekreft. Dette markerer imidlertid første gang at disse to betydelige pasientgruppene har tilgang til immunterapi spesifikt for disse tilstandene.

Beslutningsforum sa også ja til Livtencity (maribavir) for behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller relaterte sykdommer hos voksne pasienter. Dette inkluderer tilfeller med eller uten resistens mot tidligere behandlinger, som ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet. Livtencity er nå tilgjengelig for pasienter som har gjennomført hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller solid organtransplantasjon (SOT).

CMV-infeksjon kan gi kraftigere infeksjoner med alvorlig sykdom og død hos immunsvekkede pasienter. Fagmiljøene får nå et nytt behandlingsalternativ med en gunstig sikkerhetsprofil som kan tas peroralt hos disse pasientene.

Videre ble det besluttet å innføre Vyxeos liposomal (cytarabin/daunorubicin) til behandling av voksne med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC). Behandlingen har tidligere fått nei fra Beslutningsforum fordi prisen har vært for høy. Det er et nytt pristilbud fra leverandør som gjør at denne metoden nå vurderes å være innenfor det som sannsynliggjør at prioriteringskriteriene er oppfylt. 

Innføres ikke

En av behandlingene som ikke blir innført etter møtet i Beslutningsforum, er Fintepla (fenfluramin) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom (DS) som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder. Det er om lag 40 pasienter årlig som kan være aktuelle for behandlingen. 

Dette er en sak der Epilepsiforbundet har engasjert seg kraftig og der det har vært mye medieomtale og tre spørretimespørsmål til helseministeren.

Leder i Beslutningsforum Terje Rootwelt forteller at årsaken til avslaget er at den viser en svært liten og usikker mereffekt sammenlignet med Cannabidiol (Epidyolex), en behandling for samme pasientgruppe som ble innført i januar 2022.

– For å kunne rettferdiggjøre en innføring av Fenfluramin (Fintepla) må leverandøren tilby en pris som gjør at kostnadene vil være på samme nivå for Cannabidiol (Epidyolex), sier Rootwelt.

Det ble også besluttet at hverken Tecvayli (teklistamab), som er en behandling for voksne med tilbakevendende og behandlingsresistent myelomatose, eller Mupirocin nesesalve, som anvendes rutinemessig for infeksjonsforebygging i forbindelse med ortopedisk protesekirurgi, vil bli innført.

For Teklistamab mener Beslutningsforum at det ikke er dokumentert at nytten står i et rimelig forhold til prisen, og Sykehusinnkjøp er bedt om å gjenoppta forhandlinger med leverandør.

Tecvayli er det første bispesifikke antistoffet mot blodkrefsykdommen myelomatose (benmargskreft) som har fått markedsføringstillatelse i Norge. Bispesifikke antistoffer er en type immunterapi som binder sammen kroppens immunceller med kreftcellene slik at kreftcellene dør. 

– Vi har også fått ulike innspill til saken, og ønsker å gå i dialog med fagmiljøet om eventuell bruk av legemiddelet. Det har blant annet kommet innspill om ulike doseringer. Men selv om vi har sett på kostnadsbildet for ulike doseringer, har leverandøren valgt en pris som gjør at prioriteringskriteriene ikke kan vurderes å være oppfylt, sier Rootwelt.

Dette er andre gang Tecqvali får nei i Beslutningsforum. Første avslag kom i august i fjor også den gang med begrunnelsen at det ikke var dokumentert at nytten står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.

 For Mupirocin er kunnskapsgrunnlaget for begrenset til å kunne anbefale dette som et generelt tiltak for å forebygge postoperative infeksjoner hos disse pasientene, opplyser Rootwelt. 

Powered by Labrador CMS