Treårsresultatene fra CheckMate -274 viser en reduksjon i risikoen for sykdom med adjuvant nivolumab med lengre oppfølging.

Adjuvant immunterapi fortsetter å gi effekt for blærekreftpasienter etter tre år

Pasienter med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom som hadde høy risiko for tilbakefall forbedret resultatene når de fikk immunterapien Opdivo etter gjennomgått cystektomi. Metoden er foreløpig ikke godkjent av Beslutningsforum.

Publisert Sist oppdatert

Pasienter som deltok i den randomiserte fase 3-studien CheckMate 274 er nå fulgt opp i median tre år. Resultatene viser signifikante vedvarende kliniske fordeler med Opdivo (nivolumab) som adjuvant behandling av pasienter med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom som har høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi - kirurgisk fjerning av blæren.

Urotelialt karsinom i blæren (blærekreft) er den hyppigste urologiske kreftform etter prostatakreft, samt den fjerde hyppigste kreftformen hos skandinaviske menn. Årlig får om lag 1 500 personer diagnosen blærekreft i Norge. I følge Legemiddelverket har omtrent 10–15 % av pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft påvisbare metastaser (spredning) ved diagnosetidspunkt. Dessuten vil omtrent halvparten av cystektomerte pasienter få tilbakefall av sykdommen, omlag 30 % som lokale residiv i bekkenet, øvrige med fjernmetastaser.

Dagens standardbehandling

Det foreligger nasjonale behandlingsretningslinjer for blærekreft oppdatert i 2021 (3). Radikal cystektomi (fjerning av blæren) er standardbehandling av muskelinfiltrerende blærekreft. Kjemoterapi som ledd i kurativ behandling kan enten gis før cystektomi til operable pasienter (neoadjuvant behandling) eller etter radikal kirurgi (adjuvant behandling) for å bedre overlevelsen

Fakta: Legemiddelverket

Treårs oppfølgingsdata fra CheckMate 274 ble nylig presentert på ASCO Genitourinary Cancers Symposium av Matthew D. Galsky som er professor i medisin og Director of Genitourinary Medical Oncology ved Mount Sinai sykehuset i New York.

Pasienter som fikk Opdivo etter radikal kirurgi forble sykdomsfrie (DFS) mer enn dobbelt så lenge sammenlignet med placebo som var er dagens standardbehandling - kjemoterapi. Pasientene som fikk Opdivo hadde en median sykdomsfri overlevelse på 22,0 måneder sammenlignet med 10,9 måneder for de som fikk placebo - en risikoreduksjon på 29 % (Hazard Ratio 0,71). Risikoreduksjonen var konsistent med den som ble observert i primæranalysen, med bare en endring på 1 % med ytterligere 25,7 måneders oppfølging.

Sykdomsfri overlevelse er studiens primære endepunkt

Effekten var betydelig større for pasientene med tumorceller med PD-L1 ekspresjon på 1 % eller mer. Disse pasientene forble sykdomsfrie mer enn seks ganger så lenge sammenlignet med pasientene som fikk placebo. Median DFS var her på 52,6 måneder for pasientene som fikk Opdivo mot 8,4 måneder med placebo, som innebærer en 48 % reduksjon i risikoen for tilbakefall av sykdom eller død (HR 0,52).

Median progresjonsfri overlevelse (PSF2, definert som tiden fra randomisering til sykdomsprogresjon etter påfølgende nestelinjesystemisk behandling, start av andre påfølgende nestelinjesystemisk behandling eller død) var 61,2 måneder for alle randomiserte pasienter behandlet med Opdivo sammenlignet med 47,1 måneder med placebo (HR 0,7). Hos pasienter der tumorcellene uttrykker markøren PD-L1 ble ikke median PFS2 nådd med Opdivo, mens den var 39,4 måneder for de som fikk placebo (HR 0,54).

– Pasienter med muskelinvasivt urotelialt karsinom har høy risiko for tilbakefall på grunn av mikrometastatisk sykdom, spesielt innen de første tre årene etter kirurgisk fjerning av blæren eller nyren. Treårsresultatene fra CheckMate -274 viser en stabil reduksjon i risikoen for sykdom med adjuvant nivolumab med lengre oppfølging, Matthew D. Galsky

– Nivolumab er fortsatt den eneste immunterapien, så vel som den eneste medisinske behandlingen generelt, som reduserer risikoen for tilbakefall av urotelkreft etter radikal kirurgi hos pasienter som mottok kjemoterapi før kirurgi eller som ikke er kvalifisert for kjemoterapi. Resultatene av denne studien har endret måten urotelial kreft behandles på, sier han.

Skal opp i Beslutningsforum

I april 2022 godkjente EU-kommisjonen Opdivo til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi. Pasientene som skal få denne behandlingen må i tillegg har kreft som har et PD-L1 uttrykk som er større eller lik 1 prosent.

Statens legemiddelverk gjennomfører nå en metodevurdering basert på primæranalysen der pasientene ble fulgt opp 20,8 måneder.

Powered by Labrador CMS