KOMMER MED KRAV: LMI gjentar i et nytt høringsnotat det bør innføres en lovbestemmelse som forhindrer legemiddelgrossistene å parallelleksportere, altså selge legemidler pakket for det norske markedet til andre land, fra beredskapslagrene

LMI: Grossistene bør dele lagerstatus for beredskapslagring av medisiner

Legemiddelindustrien (LMI) er bekymret for at grossistene ikke opprettholder de beredskapslagrene de er forpliktet til å ha. Nå maner de til mer åpenhet om lagerstatus, hyppigere tilsyn og strengere krav til parallelleksport.

Publisert

LMIs oppfordring til myndighetene kommer frem i et høringssvar til en høring om beredskapslagring av legemidler i primærhelsetjenesten, som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) la ut i oktober i fjor. Høringsfristen var 6. januar i år.

LMI, ved seniorrådgiver Erling Ulltveit, skriver innledningsvis at de støtter forslagene til lov- og forskriftsendringer, og at sistnevnte etter deres mening vil gi en bedre beredskap enn frivillige avtaleinngåelser med grossistene.

Les også: Reagerer på forslag til svak kompensasjon for apotek og grossist

Ønsker større krav til åpenehet

Imidlertid påpeker foreningen at en styrking av legemiddelberedskapen beror på at grossistene holder de beredskapslagrene de skal. De viser blant annet til at det i høringsnotatet fra HOD nevnes at stikkprøver fra Legemiddelverket (SLV) har vist at grossistene ikke har oppfylt måltallene for beredskapslagring. Dette skjedde samtidig som det ble parallelleksportert legemidler som skulle vært på beredskapslager. Parallelleksport betyr at legemidler som er produsert, pakket og importert for det norske markedet, selges til andre land.

«Sett fra leverandørenes side er slik praksis uakseptabel og svekker insentivene til å levere legemidler til den norske beredskapsordningen, særlig sett i lys av at grossistene får økonomisk kompensasjon for beredskapslagerhold», skriver de.

Derfor foreslår LMI at det innføres et krav om at grossistene som får kompensasjon for beredskapslagring av legemidler til primærhelsetjenesten må dele lagerstatus med ansvarlig myndighet for legemidlene i beredskapsordningen. I tillegg mener foreningen det bør foretas hyppige tilsyn for å påse at lagerkravene overholdes.

Vil forby parallelleksport fra beredskapslagre

I tillegg mener LMI at det bør innføres en lovbestemmelse som forhindrer legemiddelgrossistene å parallelleksportere legemidler fra beredskapslagrene. Dette var også tema for en høring i 2019, og et av tiltakene som ble gjennomført under koronapandemien.

«Etter vår mening er det (....) avgjørende at beredskapsvolumene beskyttes mot parallelleksport for å sikre at Norge får og har det tilsiktede beredskapsvolum av legemidler.»

Videre skriver interesseorganisasjonen at de støtter en hovedregel om lagring av tre måneders forbruk av legemidlene på beredskapslisten, og at denne listen også utvides til 70 legemidler. Samtidig påpeker de at det bør være opp til myndighetene å fastsette beredskapsvolum for de enkelt legemidlene på beredskapslisten, og ikke grossistene.

«LMI vil foreslå at det for hvert legemiddel formuleres et lagertall fra myndighetene, og at det blir opp til leverandøren å fordele dette volumet til grossistene ut fra forventet salg hos disse.»

Powered by Labrador CMS