«Vi har fått opplyst fra legemiddelgrossistene at høringsnotatets forslag til kompensasjon er betydelig lavere enn det som gjelder etter dagens avtalebaserte ordninger, skriver Apotekforeningen, her ved fag- og kvalitetsdirektør Hanne M. Andresen, i sitt høringssvar.

Reagerer på svak kompensasjon til grossist og apotek for beredskapslagring av medisiner

Apotekforeningen skriver et høringssvar om beredskapslagring av legemidler i primærhelsetjenesten at de frykter at det foreslåtte økte ansvaret og arbeidsmengden for grossister og apotek ikke vil kompenseres godt nok.

Publisert

Det kommer frem i foreningens høringssvar til departementets høringsnotat om hvordan ordningen for beredskapslagring av legemidler til primærhelstjenesten bør legges opp.

Apotekforeningen skriver i sitt høringssvar at de støtter forslagene i høringsnotatet, men peker også på viktige områder som ikke må glemmes. Blant annet peker de på at man ved overgangen fra en avtalebasert ordning til en forskriftsfestet ordning er viktig å sikre god forvaltning av ordningnen.

«Vi opplever at høringsnotatet i begrenset grad beskriver dette. Det er nødvendig at myndighetene har en god dialog med legemiddelgrossistene og trekker veksler på erfaringene fra dagens ordninger ved utforming av de rutiner som skal gjelde for et fremtidig beredskapslager. For apotek er det sentralt at antall mangelsituasjoner i apotek reduseres slik at pasientene sikres behandling, og unødvendig merarbeid i apotek begrenses», skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar, som er signert fag- og kvalitetsdirektør Hanne M. Andresen.

Krever bedre kompensasjon

Videre kommenteres det at det må etableres kompensasjonsordninger som gir grossistene insentiver til lagerfylling, samt betaling som står i forhold til arbeid og kostnader forbundet med etablering og vedlikehold av beredskapslageret. Men foreningen mener det gis for lite innsikt i hvilke vurderinger som ligger bak de konkrete forslagene til kompensasjonssatser- og nivå.

«Vi har imidlertid fått opplyst fra legemiddelgrossistene at høringsnotatets forslag til kompensasjon er betydelig lavere enn det som gjelder etter dagens avtalebaserte ordninger. Kostnadene for legemiddelgrossistene, i liket med øvrig næringsliv i Norge, har økt betydelig siden år 2000. Vi er bekymret for at departementet har lagt seg på et kompensasjonsnivå som ikke reflekterer arbeidet og kostnadene forbundet med etablering og vedlikehold av beredskapslageret», skriver Apotekforeningen.

Peker på skjevfordeling av midler

De peker også på at det foreslås at Hdir og SLV til sammen skal få styrket sin finansiering med åtte millioner kroner årlig for å håndtere den ny ordningen, samtidig som kompensasjonen for grossistene i realiteten reduseres betydelig, ifølge Apotekforeningen.

«Vi er tvilende til at ressursfordelingen som høringsnotatet legger opp til, bidrar til å styrke legemiddelberedskapen i Norge. Fremfor å bemanne opp en kontrollfunksjon bør pengene brukes på å betale for personell som jobber aktivt fra dag til dag hos grossistene med dette.»

De peker også på at innføring av en forskriftsfestet lagerplikt for grossist også må sikre at apotekene kompenseres for økonomisk svinn, men at dette ikke nevnes i høringsnotatet.

«Vi forventer at departementet sikrer at apotekene kompenseres dersom tiltaket gjennomføres», skriver de.

Powered by Labrador CMS