– Lymfekreftpasienter som har komplett remisjon etter endt behandling med Glofitamab får sjelden tilbakefall

(USA/New Orleans) Det bispesifikke antistoffet Glofitamab ble gitt til 154 pasienter som hadde fått tilbakefall av diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). 39 prosent oppnådde komplett respons, og den vedvarte over 12 måneder for de aller fleste.

Publisert Sist oppdatert

Det viser resultater fra en fase 2 studie som ble presentert på American Society of Hematology (ASH) på søndag av professor Martin Hutchings fra Rigshospitalet i København. Komplett respons betyr at det ikke fantes spor av kreften etter endt behandling.

Dette var del to i studien der forskerne inkluderte pasienter med residiverende eller refraktær DLBCL som hadde mottatt minst to tidligere behandlingslinjer. Studien inkluderte dermed tungt forbehandlede pasienter. Den ble ble samtidig publisert i The New England Journal of Medicine.

Tror på kurativ effekt

– De aller fleste pasientene med DLBCL som oppnådde en komplett respons etter endt behandling opplevde varige responser til tross for at behandlingen var avsluttet etter åtte måneder. Bare 1 av 44 pasienter fikk sykdomsprogresjon etter 12 måneder oppfølging, sier Hutchings. Han mener at Glofitamab kan ha en kurativ effekt, slik det nå er påvist med blant annet CAR-T behandliingen Yescarta, men for å konkludere entydig må vi ha lengre oppfølgingstid, sier han.

Så den anerkjente legen og forskeren holder seg til det dataene kan bevise og nøyer seg med å konkludere med at tilbakefall oppstår svært sjeldent hos pasienter med storcellet B-cellelymfom som er i fullstendig remisjon etter avsluttet behandling med det bispesifikke antistoffet Glofitamab.

STOR INTERESSE: En rekke forskere og leger ville snakke med Martin Hutchings etter presentasjonen.

– Det er spesielt oppmuntrende at progresjon etter endt behandling sjelden ble observert i denne sterkt forhåndsbehandlede, stort sett behandlingsrefraktære pasientpopulasjonen, sier han.

Prognosen for pasienter med DLBCL er dårlig, forteller Hutchins. Dette er en sykdom som utvikler seg hurtig og sprer seg aggressivt. Derfor bør det gå kortest mulig tid fra diagnosen stilles til behandlingen starter. Det registreres rundt 350 nye tilfeller i Norge årlig.

Glofitamab er et bispesifikt antistoff som binder til CD-20 på B-celler og CD3 på T-celler samtidig. Dette fører til aktivering av T-cellene med påfølgende proliferasjon og frisetting av cytokiner og cytolytiske proteiner som forårsaker ødeleggelse av tumorceller

– Like effektive som CAR-T

I videointervjuet med HealthTalk forteller Martin Hutchings om studien og plasserer bispesifikke antistoffer inn i en behandlingslinje som nå også inkluderer CAR-T behandling.

– Det er ikke gjort noen direkte sammenligninger mellom bispesifikke antistoffer og CAR-T, men når vi sammenlikner de ulike studiene så vil jeg si at responsratene er ganske sammelignbare, varigheten av respons like så. Men CAR-T behandlingene kom tidligere på markedet og har dermed data med lengre oppfølgingstid slik at vi kan nå slå fast at det er pasienter - om lag 40 prosent - som blir helbredet med CAR-T. Jeg tror som sagt at bispesifikke antistoffer som Glofitamab også vil vise kurativ effekt, men vi trenger mer altså data for å konkludere med dette, sier han.

CAR-T behandlingen Yescarta ble for øvrig innført på Beslutningsforums møte 18. oktober i år som tredjelinjebehandling av pasienter med DLBCL. Da hadde legemidlet fått avslag i Beslutningsforum to ganger tidligere - i september 2019 og april 2021. Danmark har enda ikke innført CAR-T behandling for denne pasientgruppen.

Skal opp i Beslutningsforum

Glofitamab er for tiden under metodevurdering med indikasjonen som monoterapi til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært DLBCL som tredjelinjebehandling. Når metodevurderingen er klar og produsenten Roche har forhandlet en pris med Sykehusinnkjøp vil Beslutningsforum avgjøre om behandlingen skal få refusjon.

Metoden er tilkjent orphan drug status det vil si at det er et legemiddel for en sjelden sykdom.

I videointervjuet forteller Hutchings også:

  • Ved median oppfølging på 12,6 måneder hadde 39 prosent av pasientene en komplett respons.

  • Resultatene var konsistente for de 52 pasientene som tidligere hadde fått blitt behabdlet med CAR-T - der 35 prosent oppnådde komplett respons.

  • Mediantiden til komplett respons var 42 dager.

  • De fleste - 78 prosent - av de komplette responsene vedvarte etter 12 måneder.

  • 12-måneders progresjonsfri overlevelse var 37 prosent.

  • Seponering av glofitamab på grunn av bivirkninger forekom hos 9 % av pasientene. Den vanligste bivirkningen var cytokinfrigjøringssyndrom som oppstod hos 63 % av pasientene.

Powered by Labrador CMS