NY TYPE LEGEMIDDEL: Blenrep er det første legemiddelet i en ny klasse, et såkalt anti-BCMA, der cellegiften mafodotin er bundet til et monoklonalt antistoff. Bildet viser myelom neoplasma fra benmargsbiopsi. FOTO: GettyImages

Blenrep har rask, dyp og varig respons viser sluttanalysen

ASH/New Orleans: Blenrep er effektivt for pasienter med beinmargskreft som har fått tilbakefall etter tre eller flere behandlinger. Det bekrefter sluttanalysen av DREAMM-2 studien.

Publisert Sist oppdatert

– Denne endelige analysen av den to-armede fase 2 studien DREAMM-2 bekrefter tidligere rapporter: Blenrep gir raske, dype, holdbare og klinisk meningsfulle responser med en håndterbar sikkerhetsprofil. Det fortalte Ajay Nooka, direktør for myelomatoseprogrammet ved Emory University School of Medicine i Atlanta.

Den avsluttende analysen av Dream-2 studien med GSKs antistofflegemiddelkonjugat Blenrep (belantamab mafodotin) ble presentert av Nooka på American Society of Hematology (ASH) i New Orleans i desember. Legemiddelet brukes for å behandle pasienter med avansert beinmargskreft – på fagspråket kalt myelomatose. Legemiddelverket sier at om lag 25–30 pasienter er aktuelle for behandling med Blenrep hvert år i Norge.

I dataene som ledet til markedføringsgodkjenningen i EU og senere refusjon av Beslutningsforum hadde pasientene blitt fulgt i 13 måneder. Da ble det demonstrert en responsrate på 32 prosent blant pasientene som mottok den godkjente dosen Blenrep på 2,5 mg/kg, med en median responsvarighet på 11 måneder. Median progresjonsfri overlelse (PFS) i denne gruppen var 2,8 måneder, med en median totaloverlevelse (OS) på 13,7 måneder.

Dr. Ajay Nooka

Sluttanalysen baserer seg på en oppfølgingstid på tre år. Den viser at responsen på legemiddelet var både rask og varig med en median responstid på 1,5 måneder i gruppen med 97 pasienter som ble gitt 2,5 mg/kg. Blenrep, sammenlignet med 1,4 måneder i gruppen på 99 pasienter som fikk 3,4 mg/kg. Videre var medianen på responsvarigheten på 12,5 måneder for pasientgruppen som fikk 2,5 mg og 6,2 måneder for pasientgruppen som fikk 3,4 mg.

Median progresjonsfri overlevelse (PFS) var henholdsvis 2,8 og 3,9 måneder for de to pasientgruppene. Median totaloverlevelse var 15,3 og 14,0 måneder. Hos pasienter som hadde veldig god respons (VGPR, very good partial respons), var medianen PFS 14,0 og 16,8 måneder for pasientgruppene som fikk 2,5 og 3,4 mg. Pasienter som oppnådde VGPR hadde estimert totaloverlevelse på henholdsvis 30,7 og 35,5 måneder.

– Ingen nye bivirkninger ble notert når vi sammenlignet treårs-dataene med den tidligere delen av studien. De hyppigste rapporterte bivirkningen omfattet keratopati, og tåkesyn, men disse var reversible, fortalte Nooka.

Totalt ble 221 pasienter inkludert i studien, og medianalderen for pasienter randomisert til behandling, var 65 år i pasientgruppen som fikk 2,5 mg, sammenlignet med 67 år i pasientgruppen som fikk 3,4 mg. Kvalifiserte pasienter for studien måtte ha målbar sykdom og motstandsdyktighet mot immunmodulerende legemidler, proteasomhemmere og være intolerante mot anti-CD38 monoklonale antistoffer. Videre kunne pasientene ikke tidligere ha fått BCMA-målrettet behandling.

Fakta om Blenrep:

  • Blenrep er det første legemiddelet i en ny klasse, et såkalt anti-BCMA (B-celle modningsantigen) er bundet til et monoklonalt antistoff.
  • BCMA er et relativt nytt angrepspunkt for behandling innen myelomatose.
  • Ulike grupper medikamenter - antistoff-legemiddelkonjugater (ADC) som Blenrep, CAR-T og bispesifikke antistoffer målretter seg mot dette angrepspunktet. Det er kun Blenrep som har så langt fått refusjon av Beslutningsforum.
  • Legemiddelet har indikasjon som monoterapibehandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær myelomatose som har mottatt minst fire tidligere behandlinger, inkludert et anti-CD38 monoklonalt antistoff, en proteasomhemmer og et immunmodulerende legemiddel.
  • I Norge har Blenrep indikasjon som femtelinjebehandling for refraktære myelomatosepasienter. Pasienten må være refraktære mot proteasomhemmer, immunmodulerende samt CD-38 antistoff for å kunne få behandling med Blenrep. Det er DREAMM-2 studien som ligger til grunn for denne indikasjonen.
  • Blenrep ble i september i år tatt i bruk i offentlige sykehus som monoterapi av myelomatosepasienter. Dette er pasienter som har fått minst fire tidligere behandlinger etter at Beslutningsforum valgte å gir refusjon til legemidlet.
Powered by Labrador CMS