Ny studie: – Zejula har langvarig effekt på kvinner med eggstokkreft. Flere vil bli kurert

(Barcelona) PARP-hemmeren Zejula (niraparib) har en langvarig effekt på sykdomsprogresjon og død viser ny studie. – Pasienter med eggstokkreft som ikke hadde fått sykdomsprogresjon eller var døde etter 2 år hadde høy sannsynlighet for å forbli progresjonsfrie eller være i live 4 år etter de ble med i PRIMA-studien. Dette støtter bruken av niraparib som førstelinje vedlikeholdsbehandling, sier professor Antonio Gonzalez Martin.

Publisert Sist oppdatert

Han er førsteforfatter av PRIMA-studien og til daglig direktør på kreftsenteret på Universitetet i Navarra. Under kongressen ESMO Gynaecological Cancers i Barcelona presenterte han langtidsdata for progresjonsfri overlevelse.

Dette er en behandling som har vært i bruk i Norges siden august 2021.

Kan bli kurert

I et eksklusivt intervju med HealthTalk forteller Gonzalez Martin at studieresultatene betyr at en del av pasientene som behandles med PARP-hemmeren vil kunne bli kurert. Det til tross for at alle studiedeltakerne hadde høy risiko for sykdomsprogresjon.

Studiedeltakerne som ble behandlet med Zejula oppnådde en varig fordel i progresjonsfri overlevelse (PFS) på opptil 4 år. Dette gjelder både studiens totalpopulasjonen (ITT) og blant de som hadde avansert eggstokkreft med defekt homolog rekombinasjon (HRD+).

– Pasienter som ikke fikk sykdomsprogresjon eller var døde etter 2 år hadde høy sannsynlighet for å forbli progresjonsfrie og i live også etter 4 år. Dette støtter bruken av niraparib som førstelinje vedlikeholdsbehandling, sier Gonzales Martin og legger til:

– Nå etter fire års oppfølging er den progresjonsfrie overlevelsen 38% for pasientene som ble behandlet med niraparib og 17% for de som fikk placebo når vi kun ser på de med defekt homolog rekombinasjon (HRD+). Når vi analyserte effekten av niraparib og placebo blant alle studiedeltakerne (ITT) var effekten henholdsvis 24% og 14%, sier han til HealthTalk

Studien viser også hvordan pasientrisikoprofilen - det vil si prognosen - endres over tid, og kan gi nyttig informasjon for å veilede pasienten og til å gjøre behandlingsbeslutninger.

PRIMA-studien er en randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert multisenter fase 3-studie hvor effekt og sikkerhet ved å legge til niraparib etter kirurgi og avsluttet platinabasert kjemoterapi i førstelinje hos responderende pasienter ble undersøkt.

Eggstokkreft

Eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner i Norge og i overkant av 500 kvinner får denne denne diagnosen hvert år. Forekomsten av krefttypen øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år, men alderen er noe lavere for pasienter med BRCA mutasjoner. Fem års relativ overlevelse ( av eggstokkreft er 51,1 prosent.

Kilde: Kreftregisteret

Tatt i bruk i Norge

I primæranalysen hadde pasientene blitt fulgt opp median 28 måneder, og resultatene fra denne ligger til grunn for markedsføringstillatelsen fra EU-kommisjonen og godkjenningen av Beslutningsforum som kom i juni 2021 der Zejula ble innført som førstelinje vedlikeholdsbehandling. I primæranalysen viste studien en klinisk og statistisk signifikant økning av median progresjonsfri overlevelse (PFS) på 11.5 måneder blant de som hadde homolog rekombinasjonsdefekt (HRD+) ved å legge til niraparib. En stor andel av denne populasjonen har BRCA-mutasjoner. Median PFS for niraparib-armen var 21.9 måneder, mens den var 10,4 måneder for placeboarmen etter en oppfølgingstid på om lag 28 måneder. Hazard ratio (HR) var 0,43. Hazard ration i totalpopulasjonen var 0,62.

Niraparib er indisert og innført til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO stadium III eller IV) høygradig ovariekreft, med respons (fullstendig eller delvis) etter fullføring av førstelinje platinabasert kjemoterapi. Dette er samme bruksområde som for Lynparza (olaparib) - en annen PARP-hemmer.

HRD-positiv kreft

HRD-positiv kreft er definert som enten en BRCA1/2-mutasjon og/eller genomisk ustabilitet. Den mest studerte mekanismen som forårsaker HRD er patogene BRCA1/2-mutasjoner. BRCA 1- eller 2-mutasjoner fører til svekkelse av såkalt homolog rekombinasjon som er en viktig reparasjonsmekanisme i cellene. En svekkelse av denne mekanismen kalles homolog rekombinasjondefekt (HRD). HRD er en molekylær biomarkør for administrering av PARP-hemmer eller platinabasert kjemoterapi. PARP-hemmere blokkerer aktiviteten til et enzym kalt poly ADP-ribosepolymerase (PARP), som er involvert i DNA-reparasjon. Ved å blokkere PARP kan stoffene føre til at kreftceller blir skadet og dør.

Powered by Labrador CMS