Legemidler og biotek

Overlege Marianne Brodtkorb sier det er gledelig at den nye kombinasjonsbehandlingen kan vise til bedre effekt på progresjonsfri overlevelse enn dagens standardbehandling i førstelinje. Men hun vil avvente lengre oppfølgingsdata for å kunne fastslå at remisjonene av pola-R-CHP er varige.

ASH 2021: Polivy-kombinasjon gir økt progresjonsfri overlevelse hos nydiagnostiserte med diffust storcellet B-celle lymfom

Fase 3-studien POLARIX viser at Polivy (polatuzumab vedotin) + R-CHP reduserer risiko for sykdomsprogresjon, tilbakefall eller død med 27 prosent hos pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), sammenlignet med standardbehandlingen R-CHOP.

Publisert Sist oppdatert

Selv om studien viser en signifikant fordel i progresjonsfri overlevelse klarer den ikke å vise en fordel i totaltoverlevelse (OS), forteller overlege Marianne Brodtkorb til HealthTalk. På en ASH-pressekoferanse forklarte en av Polarix-forskerne - dr. Gilles Salles fra Memorial Sloan Kettering - at forekomsten av nye lymfombehandlinger kan være en årsak til manglende OS-fordel.

Du kan se hele vår dekning av ASH 2021 her.

Studien ble presentert på ASH 2021, den årlige møtet til American Society of Hematology. Dataene ble samtidig publisert i The New England Journal of Medicine.

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) behandles vanligvis med rituximab, cyklofosfamid, doksorubicin, vinkristin og prednison (R-CHOP).

Polarix-studien er en dobbeltblind, placebokontrollert, internasjonal fase 3-studie som evaluerer effekt og sikkerhet til pola-R-CHP - et modifisert regime av R-CHOP der vinkristin ble erstattet med Polivy (polatuzumab vedotin) - mot R-CHOP i tidligere ubehandlede pasienter som har middels eller høy DLBCL-risiko .

Studien viser at blant pasienter med tidligere ubehandlet DLBCL, var risikoen for sykdomsprogresjon, tilbakefall eller død (PSF) lavere blant de som fikk pola-R-CHP (76.7%) enn blant de som fikk R-CHOP (70.2%). Hazard ratio var 0.73.

Må avvente lengre oppfølging for å fastslå varig remisjon

R-CHOP-behandlingen har lagt høyt listen i førstelinjebehandling av DLBCL der 60 prosent av pasientene blir kurert.

Overlege Marianne Brodtkorb forteller HealthTalk at det er gledelig at den nye kombinasjonsbehandlingen kan vise til bedre effekt på progresjonsfri overlevelse enn dagens standardbehandling i førstelinje. Men hun legger til at den relativt korte oppfølgingstiden i studien på 28,2 måneder ikke er tilstrekkelig til bekrefte at remisjonene av pola-R-CHP vil være varige.

- DLBCL kjennetegnes av en tidlig risiko for tilbakefall etterfulgt av et tydelig platå i overlevelseskurven som indikerer høy sannsynlighet for helbredelse. Sene tilbakefall er uvanlig og remisjoner som har vart i minst 2 år vil ofte være varige. Jeg ser at forskerne bak studien også gjør seg slike refleksjoner, og konkluderer med at dataene fra studien ennå ikke bekrefter at remisjonene forbundet med pola-R-CHP-behandlingen vil være varige, sier Brodtkorb, som er spent på dataene med lengre oppfølgingstid.

Når det gjelder totaloverlevelse, var det ennå ikke noen forskjell i pasientoverlevelse mellom de to studiearmene; 88 prosent av pasientene i begge armer var fortsatt i live, sier hun.

Første på over 20 år

- Dette er den første behandlingen på mer enn 20 år som viser en slik forbedret effekt for personer med diffust storcellet B-celle lymfom i førstlinje, sier Anne Bee Hegge, konstituert medisinsk direktør i Roche Norge.

- Resultatene fra POLARIX-studien gir håp om bedre behandlingsmuligheter i førstelinjebehandling av DLBCL, og med en bivirkningsprofil som er sammenlignbar med dagens behandling, sier Hegge.

Et antistoff-legemiddel-konjugat

Polivy er et antistoff-legemiddel-konjugat (ADC), en klasse kreftmedisiner som kombinerer et målrettet monoklonalt antistoff som leverer en cytotoksisk cellegift (nyttelast). Når antistoffet binder seg til kreftcellen, utløser den antistoffet, sammen med kjemoterapien. Legemidlet hemmer spesifikt celledeling av CD79b-positive maligne B-celler.

Omlag 370 personer i Norge får diffust storcellet B-celle lymfom hvert år. Det er den vanligste formen for Non-Hodgkins lymfom, og er en aggressiv kreftform. Rundt 30-35 prosent av pasientene får tilbakefall, med dårligere prognoser og begrensede behandlingsmuligheter.

Roche vurderer nå å søke om markedsføringstillatelse for førstelinje DLBCL. Etter et ja fra EMA må må Beslutninsforum si ja til å innføre legemidlet før det kan tilbys norske pasienter.

I januar i år sa Beslutningsforum ja til å tilby Polivy i kombinasjon med rituksimab og bendamustin ((P+BR) til pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent DLBCL som ikke er aktuelle for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.

I Norden deltar dessuten norske klinikere og pasienter i POLARBEAR studien. Dette er en førstelinjebehandling som tester ut Polivy på eldre ubehandlede pasienter. Studien sammenlikner Polivy + R-miniCHOP med R-miniCHOP til eldre pasienter med DLBCL. Resultatene fra denne studien kommer i løpet av neste år.

Dette er POLARIX-studien

POLARIX er en randomisert dobbeltblind, placebokontrollert, internasjonal fase 3-studie som evaluerer effekt og sikkerhet av et modifisert regime av Polivy (polatuzumab vedotin) med MabThera® (rituximab), cyklofosfamid, doksorubicin og prednisolon (R-CHP) sammenlignet med dagens standardbehandling (R-CHOP) for personer med nylig diagnostisert og ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom. Pasienter i alderen 18 til 80 år ble tilfeldig tildelt i forholdet 1:1 for å motta seks sykluser med enten pola-R-CHP eller R-CHOP, pluss to sykluser med rituximab alene. Det primære endepunktet var etterforsker-vurdert progresjonsfri overlevelse. Sekundære endepunkter inkluderte totaloverlevelse og sikkerhet.

Anne Bee Hegge, konstituert medisinsk direktør i Roche Norge. Foto: Roche
Powered by Labrador CMS