Effekten av Verzenios etter brystkreftoperasjon øker etter fire år

(San Antonio/Texas) Verzenios i kombinasjon med endokrin behandling etter operasjon, reduserer risikoen for tilbakefall for kvinner med høyrisiko brystkreft. Effekten øker over tid.

Publisert Sist oppdatert

CDK 4/6 hemmeren Verzenios i kombinasjon med endokrin behandling, er godkjent i EU og dermed i Norge til bruk som adjuvant behandling av brystkreftpasienter i tidlig fase. Godkjenningen gjelder pasienter som har undergått kirurgisk fjerning av hormonreseptor positiv (HR+), HER2 negativ lymfeknutepositiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

Verzenios er for øyeblikket den eneste CDK4/6-hemmeren som er godkjent for adjuvant behandling.

Dagens standardbehandling avhenger av risiko for tilbakefall og inkluderer ulike kombinasjoner av kirurgi, radioterapi, adjuvant kjemoterapi og endokrin behandling.

Kan betrygge Beslutningsforum

gjenstår det for Eli Lilly å få refusjon av Beslutningsforum. Legemiddelverket jobber i skrivende med å gjennomføre en metodevurdering, og konklusjonen her vil være avgjørende for om Beslutningsforum vil vedta å innføre denne behandlingen.

Nye data fra fase 3-studien monarchE som nå er lagt frem på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) kan påvirke denne vurderingen i positiv retning. Studien ble samtidig publisert i The Lancet Oncology. Artikkelen kommer formodentlig til å bli lest med interesse av Legemiddelverket og Beslutningsforum.

Studiens førsteforfatter Stephen Johnston leder avdeling for medisinsk onkologi i for brystenheten ved The Royal Marsden NHS Foundation Trust og The Institute of Cancer Research i London. Han forteller til HealthTalk at resultatene som nå er lagt frem vil bidra til å gi de regulatoriske myndighetene forsikring om at effekten som ble rapportert i en tidligere interimanalyse er reell; at den vedvarer og øker med tiden. – Ikke bare viser studien at CDK4/6 hemmeren hindrer at kreften kommer tilbake, men at effekten øker over tid. Kort fortalt at behandlingen har det som kalles en videreføringseffekt (carryover effect), sier han.

Professor Stephen Johnston

– Dette er en adjuvant studie som analyserer nytten av å bruke CDK 4/6 hemmeren Verzenios på pasienter med høy risiko for tilbakefall. Vi vet at disse pasientene som i 95 prosent av tilfellene hadde blitt behandlet med kjemoterapi har om lag 30 prosent risiko for at kreften kommer tilbake. Studien viser er at å legge til Verzenio reduserer denne risikoen med 33 prosent, sier Stephen Johnston.

Hva er CDK4/6-hemmere?

CDK4/6-hemmere er en nyere klasse medisiner som brukes til å behandle visse typer hormonreseptorpositive (HR), HER2-negativ brystkreft. Disse medisinene avbryter prosessen der brystkreftceller deler seg og formerer seg. For å gjøre dette retter de seg mot spesifikke proteiner kjent som de syklinavhengige kinasene 4 og 6, forkortet CDK4/6. Det er derfor man kaller dette for en målrettet behandling.

Det finnes tre CDK 4/6-hemmere for behandling av brystkreft,

Mer effekt over tid

Johnston og hans kolleger har fulgt pasientene i median 42 måneder, og rapporterte nå den andre forhåndsplanlagte interimanalysen fra fase 3-studien monarchE. På dette tidspunktet hadde alle pasientene avsluttet den toårige behandlingsperioden med Verzenios.

Studien testet Verzenios pluss endokrin terapi mot et adjuvant endokrin regime alene på endepunktet invasiv sykdomsfri overlevelse (IDFS). Det er et endepunkt som inkluderer tilbakefall og utvikling av ny kreft eller død.

Dataene viser som nevnt at å legge Verzenios til tradisjonell endokrin terapi reduserte risikoen for tilbakefall, utvikling av ny kreft eller død med 33 prosent sammenlignet med antihormonbehandling alene. Den absolutte forskjellen i IDFS var 6,4 prosent, som er en økning sammenlignet med 2,8 prosent etter 2 års oppfølging og 4,8 prosent etter 3 år.

Lavere dødelighet

De ferske resultatene viser at Verzenios´ fordeler øker med lengre oppfølging, selv om CDK4/6-hemmeren ennå ikke har vist en signifikant overlevelsesfordel. Det er velkjent at det tar lang tid å vise til signifikante overlevelsestall i studier med adjuvant og neodjuvant behandling - der legemidlet gis etter eller før operasjon.

– Så langt har kun litt under 6 prosent - 330 av pasientene i studien gått bort. Vi kommer ikke til å se signifikante overlevelsestall på en rekke år rett og slett fordi pasienter med hormonpositiv brystkreft - selv de som får tilbakefall - kan leve mange år med tilgjengelig behandling. Data for totaloverlevelse vil derfor modnes over tid, sier Johnston.

Det store spørsmålet er om Verzenios reduserer dødeligheten eller bare utsetter tilbakefall.

– Det blir stadig tydeligere at legemidlet også reduserer dødeligheten, sier han, og viser til at det var færre dødsfall (157 vs. 173) i gruppen som fikk Verzenios plus endokrin behandling versus de som bare fikk endokrin behandling. – Dette antyder at den robuste fordelen i IDFS begynner gi seg utslag i en numerisk gunstig overlevelsesfordel, sier han.

monarchE-studien

monarchE er en fase 3-studie som ved loddtrekning tildelte pasienter til å motta 150 mg abemaciclib to ganger daglig i 2 år i tillegg til standard-of-care endokrin terapi eller standardbehandling alene etter kirurgi.

Han forteller at med lengre oppfølgingstid fortsetter Kaplan-Meier-kurvene å skille lag og det selv etter 2 år da den toårige behandlingsperioden avsluttes. – Dette er klinisk meningsfylt og viktig, sier han.

Gir "ytterligere fordeler"

– Resultatene fra monarchE-studien gir ytterligere bevis på det kliniske fordelen som adjuvant Verzenios tilfører standard endokrin terapi hos pasienter med høyrisiko tidlig brystkreft, en pasientgruppe med et presserende behov for å effektiv behandlingen. Dessuten fortsetter denne fordelen å øke etter fire år – lenge etter den toårige behandlingen med adjuvant Verzenios, sier han.

Foreløpig alene

Verzenio er for øyeblikket den eneste CDK4/6-hemmeren som er godkjent i adjuvant behandling. Pfizers Ibrance har mislyktes to ganger i fase 3-studier. Novartis gjennomfører NATALEE-studien for sin CDK4/6-hemmer Kisqali også i HR-positive, HER2-negative pasienter med tidlig brystkreft etter operasjon, men i en bredere pasientpopulasjon som inkluderer både høyrisikopasienter og pasienter med middels risiko. Novartis har tidligere sagt de forventer å lese av dataene i andre halvdel av 2023.

Powered by Labrador CMS