Datatilsynet gir varsel om pålegg til Folkehelseinstituttets smitteapp

Datatilsynet har i dag varslet Folkehelseinstituttet om vedtak om pålegg knyttet til appen Smittestopp.

Vis mer

Bakgrunnen er at Datatilsynet mener det er mangler ved FHIs behandlingsprotokoll og risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjort i forbindelse med app-løsningen.

I behandlingsprotokollen er formålet med Smittestopp angitt som "digital smittesporing". Dette mener Datatilsynet ikke er presist nok.

- Appen har i realiteten flere formål slik som oppsporing og varsling om covid-19-smitte, overvåking av befolkningens bevegelser, analysearbeid og forskning. Dette skal fremgå av en protokoll, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet mener det mangler risiko- og sårbarhetsvurderinger for sentrale deler av løsningen: befolkningsvarsling ved covid-19-smitte, anonymisering av personopplysninger og analysearbeid. Formålet med en slik analyse er å få frem risikoen ved en teknisk løsning, slik at man kan iverksette risikoreduserende tiltak. Først nå risikoen er kjent, kan man ta stilling til om løsningen og en eventuell restrisiko er akseptabel.

- Folkehelseinstituttet har ikke dokumentert at disse nødvendige vurderingene av sentrale deler av løsningen er gjort før Smittestopp ble anskaffet og gjort tilgjengelig for befolkningen, sier Thon.

Les mer