ASH 2021
Overlege Marianne Brodtkorb sier det er gledelig at den nye kombinasjonsbehandlingen kan vise til bedre effekt på progresjonsfri overlevelse enn dagens standardbehandling i førstelinje. Men hun vil avvente lengre oppfølgingsdata for å kunne fastslå at remisjonene av pola-R-CHP er varige. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

ASH 2021: Polivy-kombinasjon gir økt progresjonsfri overlevelse hos nydiagnostiserte med diffust storcellet B-celle lymfom

Fase 3-studien POLARIX viser at Polivy (polatuzumab vedotin) + R-CHP reduserer risiko for sykdomsprogresjon, tilbakefall eller død med 27 prosent hos pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), sammenlignet med standardbehandlingen R-CHOP.