WCLC 2021
- Det er et stort behov for å finne biomarkører som gjør at legene kan forutsi hvilke pasienter som får effekt av kjemoradiasjon etterfulgt av ett års behandling med durvalumab, og hvem som bør tilbys annen behandling, sier overlege Vilde Drageset Haakensen. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

DART-studien skal finne biomarkørene som forklarer hvorfor noen lungekreftpasienter blir kurert mens andre får tilbakefall

Flere pasienter med ikke-småcellet lungekreft i fase III overlever når de får immunterapien durvalumab (Imfinzi) i ett år etter kjemoterapi og stråling - såkalt kjemoradiasjon. Men mange pasienter får tilbakefall. - Det er et stort behov for å finne biomarkører som gjør at legene kan forutsi hvilke pasienter som får effekt av denne lange og intensive behandlingen, og hvem som bør tilbys annen behandling.