Pasienter med resektabel stadium IB til IIIA ikke-småcellet lungekreft som fikk immunterapien Opdivo og kjemoterapi før operasjon levde lengre enn de som bare fikk kjemoterapi. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapi pluss kjemoterapi før kirurgi øker overlevelsen hos pasienter med lungekreft i tidlig fase

Resultater fra fase 3-studien CheckMate-816 viser at sjekkpunkthemmeren Opdivo pluss kjemoterapi forbedret den hendelsesfrie overlevelsen hos pasienter med resektabel ikke-småcellet lungekreft .